“Μυστικά κονδύλια” 130 εκατ. και για την Πολιτική Προστασία

781
L.K.
Από το 2020 έχουμε “μυστικά κονδύλια” και για την Πολιτική Προστασία στα οποία περιλαμβάνεται και η Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Κατά εκτίμηση 130εκ το χρόνο. Να το πω στα ακαδημαϊκά ? Άλλο ένα δείγμα προσαρμογής του δημοσιονομικού κύκλου στις νέες ανάγκες πολιτικής νομιμοποίησης.

Μυστικά κονδύλια 130 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως στο όνομα της πυρόσβεσης

Καταγγελία σοκ από τον Δρ. Δασολόγο Λευτέρη Σταματόπουλο για το πώς στήθηκε το μεγάλο φαγοπότι μέσα από τον Ν.4662/2020.

Δείτε εδώ τι αποκαλύπτει ο κ. Σταματόπουλος:

  1. Με βάση το άρθρο 38 του Ν.4662/2020 δημιουργήθηκε φορέας Ιδιωτικού δικαίου (???)που διαχειρίζεται όμως ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας. Πρόκειται για ένα ταμείο που χτυπάει όλα τα αναπτυξιακά προγράμματα όλων των δυνατών χρηματοδοτήσεων ακόμα και των κονδυλίων Εθνικής Άμυνας.

Έχει δικό του, αυτόνομο προϋπολογισμό που τον διαχειρίζεται μία χούφτα αρεστών του κου Γενικού Γραμματέα. Είναι το «Επιχειρησιακό Ταμείο Πρόληψης και Αντιμετώπισης Κινδύνων (Ε.Τ.Π.Α.Κ.)», εφεξής «Επιχειρησιακό Ταμείο» που ως Νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού δικαίου μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα και πρακτικά με ανεξέλεγκτες διαδικασίες χωρίς διαγωνισμούς (Ο προϋπολογισμός δεν ανακοινώθηκε. Εκτιμώμενος ετήσιος προϋπολογισμός : 5.000.000 ευρώ).

  1. Με το άρθρο 39 του παραπάνω Νόμου (Ν.4662/2020) έγινε η Εθνική Σχολή Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων για την Αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Πάντοτε οι Στρατηγοί της Πυροσβεστικής είχαν ένα κενό. Δεν έχουν επιστημονικές γνώσεις στα αντικείμενο. Σκάρωσαν λοιπόν έναν ακόμα φορέα για την επιμόρφωσή τους.

Την επόμενη φορά που θα ακούσετε κάποιον Καθηγητή από τους γνωστούς Πανεπιστήμονες να εκθειάζουν τις «ηρωικές» αλλά εκ του αποτελέσματος ανεπαρκείς προσπάθειες να πηγαίνει το μυαλό σας σε τέτοιου είδους κατά κύριο λόγο αργόμισθες συνεργασίες.

(Ο προϋπολογισμός είναι κρυφός. Εκτιμώμενος ετήσιος προϋπολογισμός 15.000.000 ευρώ).

  1. Με το άρθρο 40 του Ν.4662/2020 συστήθηκε άλλο ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου αργόμισθων και biasness, με την επωνυμία «Κέντρο Μελετών Διαχείρισης Κρίσεων»(ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ.), εφεξής Κέντρο Μελετών, το οποίο υπάγεται, έχει έδρα και εποπτεύεται κι αυτό από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Η εποπτεία περιλαμβάνει τον οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο, την έγκριση του προϋπολογισμού και απολογισμού του έργου του και τον διοικητικό έλεγχο σχετικά με τη νομιμότητα των πράξεων και ενεργειών των οργάνων διοίκησής του.

Η Διοίκηση λοιπόν ξοδεύει το χρήμα… για μελέτες… γενικώς και η ίδια Διοίκηση ελέγχει τα πεπραγμένα της.

(Ο προϋπολογισμός είναι κρυφός. Εκτιμώμενος ετήσιος προϋπολογισμός 8.000.000 €)

  1. Με το άρθρο 41 του ιδίου νόμου ιδρύθηκε άλλη μία αχρείαστη για την Χώρα δομή. Το Μόνιμο Επιστημονικό Συμβούλιο Πολιτικής Προστασίας το οποίο διορίζει πάλι ο κος Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας (μαντέψτε ποιους έχει διορίσει). Και μοιράζει ότι θέλει και πάλι χωρίς λογοδοσία.

Η δομή είναι άχρηστη γιατί η Δασική Υπηρεσία έχει μόνιμο Μηχανισμό προστασίας μέσω του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών.

(Ο προϋπολογισμός είναι επίσης κρυφός. Εκτιμώμενος ετήσιος προϋπολογισμός 10.000.000 ευρώ)

  1. Με το άρθρο 42 στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συστήθηκε με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ένας ακόμα μηχανισμός επιλεκτικού και αδιαφανούς σκορπίσματος χρήματος μέσω της διασπάθισης αρμοδιοτήτων άλλων φορέων.

Είναι η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου η οποία, ανεξάρτητα από την κήρυξη κάποιας περιοχής σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας, μπορεί να χαρακτηρίζει, ως κατεπείγοντα και άμεσης υλοποίησης, προληπτικής φύσεως έργα ή εργασίες των Δήμων ή Περιφερειών ή της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ή οποιουδήποτε άλλου αρμόδιου φορέα του Δημοσίου που διακρίνονται σε:

α. έργα ή εργασίες καθαρισμού (εννοεί και Δασών),

β. έργα ή εργασίες αντιπλημμυρικής θωράκισης μικρής κλίμακας,

γ. έργα ή εργασίες διάνοιξης αντιπυρικών ζωνών,

δ. έργα ή εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου,

ε. έργα ή εργασίες για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας,

στ. έργα ή εργασίες ανάσχεσης ή αποκατάστασης διάβρωσης εδαφών βασικών οδικών δικτύων ή αντιστήριξης πρανών ή αποτροπής κατολισθητικών φαινομένων και

ζ. έργα ή εργασίες που αφορούν σε αναγκαίες επιχειρησιακά κτιριακές υποδομές του Εθνικού Μηχανισμού,

η. έργα ή εργασίες άμεσης αντιμετώπισης κινδύνων από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές, κατ΄ εφαρμογή των προβλεπόμενων στα Γενικά Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

  1. Με το άρθρο 43 του Νόμου δημιουργήθηκε ένας ακόμα πρόσθετος μηχανισμός αργομισθιών. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δασικών Πυρκαγιών. Το μοτίβο σταθερό. Εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει πάλι μόνος του ο κος Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και έχει ως σκοπό την συλλογή χρήσιμων δεδομένων με σκοπό τη διευκόλυνση της συνεργασίας στο πεδίο της πρόληψης, αντιμετώπισης και του συντονισμού δράσεων δασικών πυρκαγιών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και των Ευρωπαϊκών Κέντρων της Ανοικτής Μερικής Συμφωνίας. (Ο ετήσιος προϋπολογισμός είναι κρυφός. Εκτιμώμενος 3.000.000 ευρώ).
  2. Με το άρθρο 44 του παραπάνω Νόμου κατάφεραν παγκοσμίως το ακατόρθωτο. Νομοθετήθηκε ο «έλεγχος» κάθε δαπάνης του Δημόσιου χρήματος μόνο από τις υπηρεσίες της ίδιας της Γενικής Γραμματείας… αφαιρώντας τις αρμοδιότητες ελέγχου από τα όργανα του Υπουργείου Οικονομικών.
  3. Στα άρθρα 45-52 προβλέπεται η οργάνωση υλοποίησης των παραπάνω ενεργειών και πως πρακτικά δεν θα γίνεται από κανέναν έλεγχος.
  4. Με το άρθρου 53 των μυστικών κονδυλίων.

Τι ανάγκες μυστικών κονδυλίων έχει η Πυροσβεστική; Είναι για μερικούς αυτονόητο. Τις μυστικές … τσέπες; Θα άξιζε τον κόπο ένας έλεγχος της λίστας των πληρωμών και πόσοι από αυτούς είναι Δημοσιογράφοι, παρατηρεί ο Δρ. Λ. Σταματόπουλος.

https://www.ieidiseis.gr/politiki/211423/mystika-kondylia-130-ekatommyrion-evro-etisios-sto-onoma-tis-pyrosvesis?fbclid=IwAR3OGlSJb4mnqC8B1G-wCJTVYfTJM4XAwWH0tAygjoccqoWr4s1ToJXBFZo