Κηρύχθηκε έκπτωτη η Saos Ferries

1159

Έκπτωτη κήρυξε την εταιρία Saos Ferries το Υπουργείο Ναυτιλίας, για τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν τον Αύγουστο.

Η απόφαση:

Κήρυξη της εταιρείας με την επωνυμία ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
έκπτωτης της υπ’ αριθμ.3328.1.8.17/01/11/09.08.2011 σύμβασης όπως τροποποιήθηκε
με την υπ’αριθμ.3328.1.8.17/01/13/29-11-2013 σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας
για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ και
επιστροφή και κατάπτωση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής