Ανακοίνωση του ΓΟΕΒ Ορεστιάδας

1721

Ο ΓΟΕΒ Ορεστιάδας ενόψει της νέας ΑΔΑ: ΨΝΜ Λ4653ΠΓ-ΔΓΙ, της έναρξης των Δηλώσεων ΟΣΔΕ και της περιορισμένης προθεσμίας, για την καλύτερη
εξυπηρέτηση των μελών του, επανέρχεται στο θέμα που αφορά την δήλωση των στοιχείων τους και ανακοινώνει ότι:

Οι ωφελούμενοι (υπόχρεοι για την καταβολή των δαπανών της παρ.1 του
άρθρου 3 του Ν.Δ. 1277/72) από τα εγγειοβελτιωτικά έργα του ΓΟΕΒ
Ορεστιάδας, παρακαλούνται να προσέλθουν στα γραφεία του Οργανισμού για τη
δήλωση των στοιχείω  τους, σύμφωνα με το ν.4546/18.

Σε περιπτώσεις παραχώρησης ακινήτων, όπου έχει συμφωνηθεί η καταβολή των
οφειλών να γίνεται απ’ τον παραχωρησιούχο, οφείλουν να υποβάλλουν κοινή
δήλωση με τον ιδιοκτήτη. Καταληκτική ημερομηνία για τις παραπάνω δηλώσεις είναι η 12-06-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο, μεταβολές των στοιχείων
κοινοποιούνται στον Οργανισμό εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών.
Επίσης ενημερώνει ότι:

Για την υποβολή της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης έτους 2019, για κάθε
αρδευόμενο αγροτεμάχιο είναι υποχρεωτική η βεβαίωση του παρόχου – φορέα
άρδευσης για συλλογικά δίκτυα (Γ.Ο.Ε.Β., Τ.Ο.Ε.Β., Δήμοι, κλπ).

Συγκεκριμένα, για κάθε αγροτεμάχιο που δηλώνεται ως αρδευόμενο και η
άρδευση γίνεται μέσω συλλογικού δικτύου θα πρέπει υποχρεωτικά να
επισυνάπτεται στην αίτηση σαρωμένο αντίγραφο της βεβαίωσης του παρόχου –
φορέα.

Βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί απ ’ τον Οργανισμό προγενέστερα της
ανακοίνωσης, δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό.
Η προσέλευση των ενδιαφερομένων θα πρέπει να γίνει εγκαίρως ώστε να γίνει ο
απαιτούμενος έλεγχος των στοιχείων στα οποία θα αφορά η βεβαίωση.