Σύσταση ενεργειακών κοινοτήτων στον Ν.Έβρου

1093

Επιστολές για την δρομολόγηση των απαραίτητων ενεργειών που απαιτούνται για σύσταση ενεργειακών κοινοτήτων, απέστειλε στους αρμόδιους θεσμικούς φορείς, ο βουλευτής κι Επίτιμος Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., Αναστάσιος Δημοσχάκης.

Συγκεκριμένα η επιστολή απεστάλη στον Περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας και Θράκης, κ. Μέτιο, στον Αντιπεριφερειάρχη Έβρου κ.Πέτροβιτς, σε όλους τους Δημάρχους του Ν.Έβρου αλλά και σε όλους τους προέδρους του ΓΟΕΒ & των ΤΟΕΒ Έβρου. Σκοπός της επιστολής είναι η ενεργοποίηση των εμπλεκομένων προκειμένου να αξιοποιηθεί η ψήφιση του ν.4513/2018 που αφορά σε «Ενεργειακές κοινότητες και άλλες διατάξεις». Ο συγκεκριμένος νόμος παρέχει την δυνατότητα σε Ο.Τ.Α. ά & β’ βαθμού, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ιδιώτες να συστήσουν ενεργειακές κοινότητες με στόχο την ενεργειακή εξοικονόμηση για τους ίδιους αλλά και την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, εφόσον συντρέχουν οι συνθήκες.

Επιπλέον επισημαίνεται ότι η αξιοποίηση της συγκεκριμένης δυνατότητας μπορεί να δώσει λύση στο σοβαρότατο πρόβλημα της ενεργειακής αυτονομίας αλλά και του κόστους που πρέπει να καλύψουν οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕ-ΤΟΕΒ) για την ηλεκτρική ενέργεια που είναι απαραίτητη για την άρδευση κι αποστράγγιση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων, την λειτουργία των αντλιοστασίων, των αρδευτικών γεωτρήσεων κλπ. Οι περισσότεροι από τους παραπάνω οργανισμούς οφείλουν σημαντικά  ποσά στην ΔΕΗ, ενώ κάποιοι απειλούνται ακόμα και με διακοπή παροχής ρεύματος όπως έχει αναδειχθεί και με Γραπτή Ερώτηση (28/3 βλ.εδώ) αλλά και με Επίκαιρη Ερώτηση (23/05 βλ.εδώ).

Με την επιστολή προτείνεται η δρομολόγηση επαφών και συζητήσεων των εμπλεκόμενων φορέων, προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα σύστασης Ενεργειακής Κοινότητας μεταξύ του ΓΟΕΒ & των ΤΟΕΒ, της ΠΑΜΘ και των Δήμων, ώστε να καλυφθεί κατά το μέγιστο δυνατό το ενεργειακό κόστος των οργανισμών αλλά και των δήμων.

  Ακολουθεί το περιεχόμενο της επιστολής:

ΘΕΜΑ: Σύσταση ενεργειακών κοινοτήτων στον Ν. Έβρου

 Μετά την ψήφιση του Ν.4513/2018 (ΦΕΚ Α΄9/23-01-2018) που αφορά σε «Ενεργειακές κοινότητες και άλλες διατάξεις» δίνεται η δυνατότητα σε Ο.Τ.Α α΄& β΄ βαθμού, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, και ιδιώτες να συστήσουν μεταξύ τους, σε οποιοδήποτε σχήμα, ενεργειακές κοινότητες για την παραγωγή, παροχή ή αμφότερες τις δραστηριότητες, με αρχικό στόχο την εξοικονόμηση του κόστους κατανάλωσης ενέργειας για ιδία χρήση, αλλά ταυτόχρονα την πώληση της παραγόμενης ενέργειας, εφόσον συντρέχουν οι συνθήκες.

Δεδομένων των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί στις Διοικήσεις των Τ.Ο.Ε.Β. και του Γ.Ο.Ε.Β. του νομού με την συσσώρευση χρεών έναντι της Δ.Ε.Η. θα πρέπει να εξετασθεί η περίπτωση της αξιοποίησης του παραπάνω νόμου. Οι προαναφερόμενοι οργανισμοί αιτούνται την βοήθεια των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού του νομού για την κάλυψη αυτών των εξόδων, ενώ η τοπική αυτοδιοίκηση αδυνατεί να ανταποκριθεί είτε εξ’αιτίας οικονομικής δυσπραγίας είτε διοικητικής αναρμοδιότητας. Επιπρόσθετα η οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι ίδιοι οι αγρότες οι οποίοι, με τα συνεχιζόμενα οικονομικά βάρη λόγω της εξοντωτικής φορολόγησης, αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, μέρος των οποίων είναι η εξόφληση των οφειλών τους προς τους ανωτέρω οργανισμούς.

Το κυριότερο λειτουργικό έξοδο των οργανισμών αυτών είναι η κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος για την άρδευση και αποστράγγιση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων της δικαιοδοσίας τους. Έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια ώστε να γίνει διαχωρισμός του  ιδιοκτησιακού καθεστώτος των αποστραγγιστικών αντλιοστασίων από αυτά των  αρδευτικών ώστε να δοθεί η δυνατότητα του επιμερισμού του κόστους της κατανάλωσης του ρεύματος μεταξύ των οργανισμών αυτών και των Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού.

Με βάση όλα τα παραπάνω θα πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο της δημιουργίας Ενεργειακής Κοινότητας σύμφωνα με τον Ν. 4513/2018 (ΦΕΚ Α΄9/23-01-2018) μεταξύ των οργανισμών αυτών, της Π.Α.Μ.Θ. και των Δήμων ώστε να καλυφθεί κατά το μεγαλύτερο ποσοστό το ενεργειακό κόστος από την χρήση των αρδευτικών – αποστραγγιστικών  αντλιοστασίων, των αρδευτικών γεωτρήσεων, αλλά και των λειτουργικών εξόδων των δήμων (δημοτικές εγκαταστάσεις, δημοτικός φωτισμός κ.λ.π.).

Θεωρούμε σκόπιμο να  οργανωθούν συσκέψεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα της συγκρότησης αυτής της Ενεργειακής Κοινότητας αλλά και την διερεύνηση της συμμετοχής ενδεχομένως και άλλων φορέων στον σχεδιαζόμενο σχήμα.

Από την πλευρά μας είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε βοήθεια μας ζητηθεί, λειτουργώντας πάντα με γνώμονα το καλό του τόπου μας, επενδύοντας στην δύναμη της συνεργασίας και της ομοψυχίας.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την θετική ανταπόκριση σας στην πρότασή μας, που σαν σκοπό έχει την επίλυση ενός σημαντικού ζητήματος για τους αγρότες του νομού μας,  την βάση της οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής μας.