Σε Τακτική Συνεδρίαση καλούνται τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του Δήμου Διδυμοτείχου

1140

Καλούνται τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 σε Τακτική Συνεδρίαση, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 22η Φεβρουαρίου 2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 7.30΄ µ.µ. στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, για θέµατα ηµερήσιας διάταξης, που έχουν ανάγκη επίλυσης:

– Ανακοινώσεις από την κ. Πρόεδρο
– Ανακοινώσεις από τον κ. ∆ήµαρχο
– Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από ∆ηµοτικούς Συµβούλους και Προέδρους ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α ∆ Ι Α Τ Α Ξ Η
Α/Α ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ
01 Αποδοχή επιχορηγήσεων – χρηµατοδοτήσεων και απόδοση στα Ν.Π.∆.∆. κ.Κελεσίδης
02 Ανάκληση της αριθµ.30/2017 Α.∆.Σ. και λήψη νέας για έγκριση σύναψης  προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου και ∆Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου «Λειτουργική αναβάθµιση συστήµατος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Ν.2939/2001 και βελτίωση µεθοδολογίας διαχείρισης του – Υποστηρικτικές ενέργειες ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου»
κ.Τοπαλούδης
03 Επικαιροποίηση των αριθµ.206/2014, 103/2015, & 144/2015 Α.∆.Σ. «Έγκριση παράτασης – ανανέωσης µισθωτηρίων συµβάσεων µε τις λατοµικές επιχειρήσεις στο Κουφόβουνο ∆ήµου ∆ιδ/χου» κ.∆ούλιογλου
04 Έγκριση Κανονισµού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου κ.Τοπαλούδης
05 Ανάκληση της αριθµ. 92/2017 Α.∆.Σ. και λήψη νέας επί αιτήµατος της κας. Πατσιά Νεβριέ περί χορήγησης άδειας διέλευσης επί κοινοχρήστου χώρου κ.Εµµανουηλίδης
06 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση
Αγροτικής οδοποιίας από Τ.Κ. Ασηµενίου προς Τ.Κ. Σοφικού» κ.Εµµανουηλίδης
07 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση
Χ.Α.∆.Α. ∆ιδυµοτείχου» κ.Εµµανουηλίδης
08 Ανάκληση της αριθµ.17/2018 Α.∆.Σ. και λήψη νέας για τον Προγραµµατισµό προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου έτους 2018 κ.Κελεσίδης
09 Τεκµηρίωση αδυναµίας καθαρισµού ∆ηµοτικών κτηρίων από το υφιστάµενο
προσωπικό του ∆ήµου κ.Κελεσίδης
10 2η Αναµόρφωση Προϋπολογισµού οικ.έτους 2018 ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου κ.Κελεσίδης
11 Έγκριση τριµηνιαίας έκθεσης προϋπολογισµού ∆’ τριµήνου οικ.έτους 2017 κ.Κελεσίδης
12 Εκ νέου εκµίσθωση αγροτεµαχίων της Τ.Κ. Ελαφοχωρίου κ.Κελεσίδης
13 Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για το έτος 2018, του
∆ήµου ∆ιδυµοτείχου κ.Κελεσίδης
14 Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη διενέργεια δαπανών που αφορούν στις Εθνικές εορτές του ∆.∆ιδ/χου και καθορισµός επιτροπής παραλαβής των προµηθειών (αρθρ.221 Ν.4412/16) για το έτος 2018 κ.Κελεσίδης
15 Επί αιτήσεως για οικονοµική ενίσχυση της «Α.Ε.∆.» κ.Κελεσίδης
16 Επί αιτήσεως για οικονοµική ενίσχυση του Ιστορικού – Πολιτιστικού Συλλόγου «Καστροπολίτες – Γνώση και ∆ράση» κ.Κελεσίδης
17 Επί αιτήσεως για οικονοµική ενίσχυση του «Εξωραϊστικού Πολιτιστικού
Συλλόγου Καρωτής “ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ”» κ.Κελεσίδης
18 Επί αιτήσεως για οικονοµική ενίσχυση του «Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών ∆ιδ/χου & Περιφερείας “Ειρήνη Χρυσοβαλάντου”» κ.Κελεσίδης
19 Έγκριση της αριθµ. 01/2018 απόφασης της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας
(Α΄Κατανοµή λειτουργικών δαπανών 2018) κ.∆ήµαρχος
20 Έγκριση έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης της Πρωτοβάθµιας Σχολικής
Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου κ.Κελεσίδης
21 Έγκριση έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης της ∆ευτεροβάθµιας Σχολικής
Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου κ.Εµµανουηλίδης
22 Έγκριση εκτός έδρας µετακινήσεων αιρετών κ.Πρόεδρος
23 Επί αιτήσεων ∆ηµοτών και Φορέων κ.Πρόεδρος