To 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικού Μάνατζμεντ στην Αλεξανδρούπολη

1164

Με ιδιαίτερη χαρά η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού &
Αναψυχής σας ενημερώνει ότι το 18ο ετήσιο συνέδριο διοίκησης αθλητισμού και
αναψυχής με τίτλο: «Βιώσιμη Αθλητική Ανάπτυξη: Ο Ρόλος του κράτους, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των συλλόγων και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας» θα διεξαχθεί στο Επιμελητήριο Έβρου, στην Αλεξανδρούπολη, από 24- 26 Νοεμβρίου 2017.

Συνδιοργανωτής του Συνεδρίου είναι ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης, ο οποίος γιορτάζει
τα 90 χρόνια από την ίδρυσή του.

H διοργάνωση του συνεδρίου έχει ως στόχο:
α) την προβολή των ερευνητικών δραστηριοτήτων και τεχνικών στην οργάνωση και
διοίκηση του αθλητισμού και αναψυχής στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
β) τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών αλληλεπίδρασης των συνέδρων, των
επιστημόνων και των στελεχών από την αγορά εργασίας,
γ) την παρουσίαση των τεχνικών και των μεθόδων που εφαρμόζονται στο χώρο της
οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού, με τη βοήθεια εκπαιδευτικών
σεμιναρίων,
δ) τη διάδοση της γνώσης μέσω της δημοσίευσης των εργασιών στα πρακτικά του
συνεδρίου.
Στο συνέδριο περιλαμβάνονται στρογγυλές τράπεζες, προφορικές παρουσιάσεις
επιστημονικών / επαγγελματικών εργασιών και αναρτημένων ανακοινώσεων
(poster), καθώς και σεμινάρια με εξειδικευμένη επιστημονική και επαγγελματική
θεματολογία, η οποία αντλείται από τους χώρους της διοίκησης του αθλητισμού σε
όλες τις εκφάνσεις του (ερασιτεχνικός, επαγγελματικός, σχολικός, της αναψυχής,
του αθλητικού τουρισμού και του ελεύθερου χρόνου).
Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής στο συνέδριο και στα
σεμινάρια καθώς και βεβαίωση παρουσίασης σε όσους παρουσιάσουν εργασία.
www.elleda.gr
Σημαντικές ημερομηνίες
22/10/2017: Λήξη υποβολής περιλήψεων για αξιολόγηση (το χρονικό πλαίσιο δεν
επιτρέπει καμία δυνατότητα παράτασης).
23/10/2017 – 27/10/2017: Αξιολόγηση των περιλήψεων από τους κριτές του
συνεδρίου και αποστολή προς τους συγγραφείς της απόφασης ή των διορθώσεων.
30/10/2017 – 03/11/2017 Διόρθωση και αποστολή των εργασιών από τους
συγγραφείς προς της επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου, βάσει των προτάσεων
των κριτών. Οι εργασίες που δεν θα διορθωθούν δεν θα συμπεριληφθούν στο
πρόγραμμα του συνεδρίου.
24.11.2017 – 26.11.2017: Διεξαγωγή του συνεδρίου.
Οδηγίες υποβολής προφορικών και αναρτημένων ανακοινώσεων
Γενικές πληροφορίες
Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις επιστημονικές και
επαγγελματικές τους εργασίες, οι οποίες θα κριθούν από την επιστημονική
επιτροπή του συνεδρίου με διαδικασία ανώνυμης αξιολόγησης και μπορούν να
παρουσιαστούν είτε προφορικά, είτε με τη μορφή αναρτημένης ανακοίνωσης
(poster).
Οι εργασίες πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά σε μορφή εγγράφου word, στη
συντονίστρια της διαδικασίας αξιολόγησης Δρ. Δράκου Αμαλίας, στην ηλεκτρονική
διεύθυνση adrakou@phed.auth.gr έως 22/10/2017.
Οι εργασίες που δεν θα κατατεθούν στα χρονικά όρια που ορίζονται ή δεν θα
πληρούν τις οδηγίες συγγραφής (βλ. παρακάτω) δεν θα γίνονται αποδεκτές.
Για να τεθεί μία εργασία σε διαδικασία κρίσης θα πρέπει να αποσταλεί στην
επιστημονική επιτροπή το αποδεικτικό της καταβολής του δικαιώματος
παρακολούθησης του συνεδρίου με email στη διεύθυνση mrouseti@gmail.com
Η καλύτερη επιστημονική εργασία, μετά από επιλογή της επιτροπής, θα βραβευτεί
με ειδική αναγνώριση κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.
Οδηγίες συγγραφής των περιλήψεων
• Τεχνικά χαρακτηριστικά: Microsoft Word, Times New Roman 12, μονό διάστημα.
• Τίτλος: Σύντομος (15 λέξεις μέγιστο) με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΝΙΣΜΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.
• Ονοματεπώνυμο όλων των συγγραφέων: Πεζά τονισμένα γράμματα με πρώτο το
επίθετο και δεύτερο το αρχικό του ονόματος (π.χ. Παπαδόπουλος, Γ.1
Παπαδοπούλου, Β.2). Να υπογραμμισθεί το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα που
θα την παρουσιάσει.
www.elleda.gr
• Ίδρυμα / Επαγγελματικός φορέας: Πεζά τονισμένα γράμματα.
• Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΝΙΣΜΕΝΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΑ.
• Οι εργασίες μπορεί να έχουν έκταση: α) μιας σελίδας (περίληψη) ή β) σύντομων
άρθρων τριών σελίδων (short paper). Όλες οι εργασίες που θα γίνουν δεκτές θα
δημοσιευτούν στα πρακτικά του συνεδρίου.
• Το κείμενο της περίληψης δεν πρέπει ξεπερνά τη μία σελίδα.
• Στο κείμενο των σύντομων 3σέλιδων άρθρων ενώ συμπεριλαμβάνεται η
περίληψη δεν προσμετράται στον αριθμό των σελίδων.
• Οι διαστάσεις των αναρτημένων ανακοινώσεων (poster) είναι 80 cm (Π) x 100 cm
(Y).
• Οι αναρτημένες ανακοινώσεις θα τοποθετηθούν σε προκαθορισμένο χώρο του
συνεδρίου, όπου ο συγγραφέας της εργασίας πρέπει να βρίσκεται με βάση το
πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί, προκειμένου να την παρουσιάσει και να
απαντήσει σε πιθανές ερωτήσεις των συνέδρων.
• Οι προφορικές παρουσιάσεις θα έχουν διάρκεια δέκα (10) λεπτών.
Δομή επιστημονικών εργασιών με τη μορφή: α) προφορικής ανακοίνωσης ή β)
αναρτημένων ανακοινώσεων (poster)
• Τίτλος, Περίληψη, Εισαγωγή, Ερευνητικοί Στόχοι, Σύντομη Βιβλιογραφική
Ανασκόπηση, Μεθοδολογία (δείγμα, όργανα μέτρησης, διαδικασία συλλογής
δεδομένων), αποτελέσματα, συζήτηση, συμπεράσματα, βιβλιογραφικές
αναφορές).
• Πίνακες: Περιλαμβάνονται μέσα στο κείμενο στη θέση που επιλέγει ο/η
συγγραφέας.
• Φωτογραφίες: Σε μορφή JPEG.
Δομή επαγγελματικών εργασιών με τη μορφή προφορικής ανακοίνωσης
Στο συνέδριο μπορούν να παρουσιάζονται και επαγγελματικές εργασίες που θα
πραγματεύονται εφαρμοσμένα παραδείγματα αθλητικών προγραμμάτων, ή μελέτες
περιπτώσεων που αναδεικνύουν καλές πρακτικές στους τομείς της διοίκησης,
σχεδιασμού, πολιτικής και μάρκετινγκ.
• Τίτλος, Εισαγωγή , Περιγραφή Προβλήματος / Στόχοι Εργασίας, Περιεχόμενο του
Προγράμματος / Περιγραφή Περιπτωσιακής Μελέτης, Αποτελέσματα,
Συμπεράσματα, Βιβλιογραφία.
• Πίνακες: Περιλαμβάνονται μέσα στο κείμενο στη θέση που επιλέγει ο/η
συγγραφέας. Φωτογραφίες: Σε μορφή JPEG.
www.elleda.gr
Κριτήρια για την αξιολόγηση εργασιών / αναρτημένων ανακοινώσεων
Οι εργασίες θα κριθούν από την επιστημονική επιτροπή με βάση τα ακόλουθα
κριτήρια:
• Συνάφεια με το θέμα του συνεδρίου.
• Σαφήνεια των ερευνητικών στόχων – διατύπωση του προβλήματος.
• Σύνδεση μεταξύ τίτλου – στόχων – ανασκόπησης της βιβλιογραφίας –
μεθοδολογίας – αποτελεσμάτων – συμπερασμάτων.
• Εγκυρότητα και αξιοπιστία της μεθόδου συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων.
• Επάρκεια της συζήτησης των αποτελεσμάτων.
• Θεωρητικές και πρακτικές εφαρμογές και προτάσεις για μελλοντική έρευνα.
Πρόγραμμα του συνεδρίου
Το συνοπτικό πρόγραμμα του συνεδρίου θα αναρτηθεί στη διεύθυνση
www.elleda.gr
Εγγραφή στο συνέδριο
Κόστος Συνδρομής: 30 ευρώ για σύνεδρους, 15 ευρώ για φοιτητές/ριες.
Για την συνδρομή απαιτείται η κατάθεση των χρημάτων δηλώνοντας το όνομα του
καταθέτη στα ακόλουθα στοιχεία:
Τράπεζα Πειραιώς
Αριθμός λογαριασμού: 5227-058989-650
ΙΒΑΝ: GR8801722270005227058989650
Διευκρινίσεις
• Οι συγγραφείς θα ενημερωθούν μέσα σε 7 ημέρες από την ημερομηνία λήξης
υποβολής των περιλήψεων για την αποδοχή ή μη της εργασίας τους.
• Η ενσωμάτωση της εργασίας στο πρόγραμμα του συνεδρίου προϋποθέτει την
πληρωμή της συνδρομής.
Επικοινωνία
Γραμματέας συνεδρίου: Σέβη Καλπακίδου
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6984266577
Email: secretary@elleda.gr
Συντονιστής συνεδρίου: Πατερόπουλος Κωνσταντίνος
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6932401096,
Email: congress@elleda.gr