Προσλαμβάνονται 15 καθηγητές μουσικών στο Δήμο Αλεξανδρούπολης

879

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ανακοινωνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έναντι αντιτίμου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη αναγκών στο Δήμο Αλεξανδρούπολης του τρέχοντος εκπαιδευτικού έτους 2017-2018 και συγκεκριμένα , ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης και αριθμού ατόμων:

1 TΕ Καθηγητής βιολιού
1 TΕ Καθηγητής βιολοντσέλου
3 TΕ Καθηγητής κιθάρας
1 TΕ Καθηγητής φλάουτου
1 TΕ Καθηγητής Μονωδίας – Μελοδραματικής
1 TΕ Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής
1 TΕ Καθηγητής Ανώτ. Θεωρητικών
1 ΔΕ Επιμορφωτή- διδάσκοντα Μουσικής Φιλαρμονικής Μπάντας
1 ΔΕ Δάσκαλος Μοντέρνων Κρουστών
1 ΔΕ Δάσκαλος Ηλεκτρικής Κιθάρας
1 ΔΕ Δάσκαλος Ακκορντεόν
1 ΔΕ Δάσκαλος Παραδοσ. Οργάνων (μπουζουκιού)
1 TΕ Καθηγητής Μουσικής Αγωγής – Προπαιδείας
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες του νομού και της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, του Δημοτικού Ωδείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου www. alexpolis.gr

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτές είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημοκρατίας 306, Τ.Κ.68132, Αλεξανδρούπολη, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 2551064190, 25510641219, 2551064298). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ