Εγκρίθηκε για τον Έβρο η παράταση καταβολής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών από το Υ. Οικονομικών

993
Θετική ήταν η αντίδραση του Υπουργείου Οικονομικών στο αίτημα που κατέθεσε με επιστολή της η Βουλευτής Έβρου του ΣΥΡΙΖΑ Νατάσα Γκαρά, καθώς δόθηκε παράταση σε φυσικά και νομικά πρόσωπα του νομού Έβρου για την καταβολή βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Η απόφαση (ΠΟΛ:1015/2017) με ΦΕΚ Β’ 226/31-01-2017 υπογράφηκε κατ’ εξαίρεση για τον Νομό Έβρο από την υφυπουργό Οικονομικών κα Κατερίνα Παπανάτσιου και αναστέλλει  μέχρι και τις 15 Φεβρουαρίου 2017 το πλαίσιο “καταβολής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων”, που έχουν την κύρια κατοικία ή έδρα στους Δήμους Σαμοθράκης, Σουφλίου, Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας και του Δημοτικού Διαμερίσματος Φερών του Δήμου Αλεξ/πολης. Συγκεκριμένα αφορά στις οφειλές οι οποίες λήγουν από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης, δηλαδή από τις 27/01/2017.

Αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που προκλήθηκαν στους πολίτες λόγω των καιρικών συνθηκών, η εν λόγω απόφαση, παρατείνει ουσιαστικά το διάστημα κατά το οποίο θα βεβαιωνόταν ως ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν καταβλήθηκαν ως τις 27 Ιανουαρίου, ενώ προστατεύεται και το καθεστώς των ρυθμίσεων.

Η απόφαση εκδόθηκε βάσει της σχετικής απόφασης της Περιφέρειας  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  με την οποία κηρύχθηκαν σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας οι δημοτικές ενότητες του νομού Έβρου, βάσει της επιστολής της κα. Γκαρά, αλλά και της επιστολής του Επιμελητηρίου Έβρου με το κοινό αίτημα της παράτασης- αναστολής της καταβολής των οφειλών, ως προς ένδειξη στήριξης των περιοχών που επλήγησαν σοβαρά από την κακοκαιρία.

Η διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών του νομού μας αποτελεί τη βασική προτεραιότητα των ενεργειών μας και ο συλλογικός και στοχευμένος συντονισμός αποδεδειγμένα επιφέρει αποτελέσματα.

 

ΠΟΛ 1015/2017

(ΦΕΚ Β’ 226/31-01-2017)

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1284/1982 (ΦΕΚ 114 Α’), όπως ισχύει, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις  του τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών  προς το Δημόσιο και Τρίτους που εισπράττονται από τις  Δ.Ο.Υ. σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
 2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του ν. 2275/1994 (ΦΕΚ 238 Α’), όπως ισχύει, με τις οποίες ο Υπουργός Οικονομικών με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται σε  εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμύρων ή άλλων  θεομηνιών από τις οποίες προκαλούνται σημαντικές ζημιές σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων να αναστέλλει  την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.
 3. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α’ – Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν.
 4. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α’-Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν.
 5. Το Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ Α’ 178/2014 και 25/2015) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 6. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 7. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14.11.2016 (ΦΕΚ 3696 Β’) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».
 8. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α’) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διορθωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», ιδίως το άρθρο 41.
 9. Την με αριθμ. 39/10.01.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΑΔΑ: ΨΓ8Ν7ΛΒ-ΓΜΡ) με την οποία κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας οι Δήμοι Σαμοθράκης, Σουφλίου, Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας και το  Δημοτικό Διαμέρισμα Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για την αντιμετώπιση των έκτακτων και την άμεση  διαχείριση των συνεπειών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (χιονοπτώσεις και παγετός) που εκδηλώθηκαν στις  παραπάνω περιοχές.
 10. Το γεγονός ότι τα εν λόγω έντονα καιρικά φαινόμενα είχαν ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική και οικονομική ζωή στις ανωτέρω περιοχές.
 11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

 1. Παρατείνονται μέχρι και την 15.02.2017 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων και οντοτήτων, που έχουν την κύρια κατοικία ή την κύρια εγκατάσταση (έδρα) στους Δήμους  Σαμοθράκης, Σουφλίου, Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας και  στο Δημοτικό Διαμέρισμα Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης που λήγουν ή έληξαν από την ημερομηνία  υπογραφής της παρούσας έως και την 15.02.2017. Έως  την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.
 2. Αναστέλλεται μέχρι και την 15.02.2017 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας οφειλών, των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της  Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2017

Η Υφυπουργός ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ