Πολλά ενδιαφέροντα θα συζητηθούν στο επερχόμενο Δ.Σ. του Δήμου Ορεστιάδας

1357
Στο Δ.Σ. που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 29 Νοεμβρίου στις 20:00 θα συζητηθούν πολλά ενδιαφέροντα. Χρονίζοντα και μη προβλήματα που πρέπει να δρομολογηθούν και να εκτελεστούν.
1 Έγκριση 8ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος 2016

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

2 Έγκριση 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Αθανάσιος Γκακίδης

 3 Έγκριση της υπ΄αριθμ. 199/2016 απόφασης του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. που αφορά τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.

Εισηγητής: ο Πρόεδρος του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. Αλέξανδρος Μπαρμπούδης

 4 Έγκρισης επιστροφής ποσού 7ου λογαριασμού για το έργο: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δ.Ε. Βύσσας, Κυπρίνου και Τριγώνου του Δήμου Ορεστιάδας.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Αθανάσιος Γκακίδης

 5 Έγκριση υποβολής πρότασης στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 5320/16.11.2016, κωδικό ΑΜΘ35 και Α/Α ΟΠΣ 1782, πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, με τίτλο «Βελτίωση υποδομών χώρων διαβίωσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων (ΡΟΜΑ) Ορεστιάδας»

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης   

 6 Έγκριση για την ίδρυση Κέντρου Δια Βίου Μάθησης στο Δήμο Ορεστιάδας, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3879/2010, έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ορεστιάδας στην εγκεκριμένη Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)- Νέα Φάση» με κωδικό  ΟΠΣ 5002212 και υπογραφή του σχετικού Συμφώνου Συνεργασίας.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης   

 7 Έγκριση διοργάνωσης χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων έτους 2016 σε οικισμούς και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Ορεστιάδας.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης   

 8 Έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης της διαδημοτικής επιχείρησης αξιοποίησης & ανάδειξης του ποταμού Άρδα.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης   

 9 Έγκριση της υπ΄αριθμ. 106/2016 απόφασης της ΔΗΚΕΠΑΟ που αφορά τον ισολογισμό και δαπάνη δημοσίευσης αυτού.

Εισηγητής: ο Πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑΟ Βασίλειος Παπαμιχαήλ   

 10 Έγκριση της υπ΄αριθμ. 129/2016 απόφασης της ΔΗΚΕΠΑΟ που αφορά τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.  

Εισηγητής: ο Πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑΟ Βασίλειος Παπαμιχαήλ   

 11 Έγκριση της υπ΄αριθμ. 130/2016 απόφασης της ΔΗΚΕΠΑΟ που αφορά το ετήσιο σχέδιο δράσης 2017.

Εισηγητής: ο Πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑΟ Βασίλειος Παπαμιχαήλ   

 12 Γνωμοδότηση επί των προτάσεων για τις μεταβολές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το έτος 2017-2018.

Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καραγιάννης Γεώργιος

 13 Γνωμοδότηση επί των προτάσεων για τις μεταβολές σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το έτος 2017-2018.

Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καραγιάννης Γεώργιος

 14 Συγκρότηση επιτροπής με σκοπό τη καταγραφή και γνωμοδότηση προς καταστροφή εξοπλισμού των Δημοτικών Σφαγείων.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Χρήστος Ορμανλίδης.    

 15 Έγκριση ορισμού επιτροπής διαπίστωσης βλαβών σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν.3669/2008

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης  

 16 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση σχολικών υποδομών Δημοτικής Ενότητας Ορεστιάδας (2012-2013)».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης  

17 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Υψώματα (όπισθεν ΕΒΖ) της Δημοτικής Κοινότητας Ορεστιάδας του Δήμου Ορεστιάδας».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης  

 18 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή – διαπλάτυνση πεζοδρομίων στην Ορεστιάδα και αποκατάσταση προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης  

 19 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στην περιοχή ταφικού τύμβου Δήμου Κυπρίνου».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης  

 20 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση δρόμου Πύργου – Λαγού».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης  

 21 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Δρόμος σύνδεσης πόλης Ορεστιάδας με οικισμό ΟΕΚ ΙΙΙ στον Πύργο».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης  

 22 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις αγροτικής οδοποιίας Μικρής Δοξιπάρας Δήμου Ορεστιάδας».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης  

 23 Επανέγκριση 4ης παράτασης για το έργο: «Βελτίωση βατότητας αγροτικού δρόμου σύνδεσης ΣΜΑ Βύσσας με Ε.Ο.».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης    

 24 Έγκριση παραχώρησης αίθουσας κοινοτικού καταστήματος στην Τοπική Κοινότητα  Μαρασίων.

Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δ.Σ. Γεώργιος Καραγιάννης   

 25 Έγκριση της υπ΄αριθμ. 2/2016 απόφασης της Τ. Κ. Κυπρίνου.

Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δ.Σ. Γεώργιος Καραγιάννης   

 26 Έγκριση της υπ΄αριθμ. 3/2016 απόφασης της Τ. Κ. Κυπρίνου.

Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δ.Σ. Γεώργιος Καραγιάννης   

 27 Έγκριση της υπ΄αριθμ. 4/2016 απόφασης της Τ. Κ. Κυπρίνου.

Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δ.Σ. Γεώργιος Καραγιάννης   

 28 Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Αθανάσιος Γκακίδης