Δήμος Διδυμοτείχου: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1111

Καλούνται τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 σε Ειδική Συνεδρίαση, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 25η Νοεµβρίου 2016, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 7.30’ µ.µ. στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, για συζήτηση του θέµατος:

  1. Έγκριση Απολογισµού – Ισολογισµού & Αποτελεσµάτων Χρήσης ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου έτους 2015