Αύριο η έναρξη της χρονιάς για την σχολη αστυνομικών δοκίμων στο Διδυμότειχο

1250

Την Κυριακή 16η  Οκτωβρίου 2016 και από ώρες 08.00 έως 20.00 αναμένεται να παρουσιασθούν στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου , εκατόν ενενήντα πέντε  (195) νέοι Δόκιμοι Αστυφύλακες , άνδρες, ως  επιτυχόντες στις Πανελλήνιες Εξετάσεις  ετών  2014 & 2015 .

– Τους  νεοκαταταχθέντες θα υποδεχθεί ο Διοικητής του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου  Αστυνομικός Υποδιευθυντής ΒΛΑΧΟΣ Κωνσταντίνος, με όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό ο οποίος θα  τους καλωσορίσει στη μεγάλη αστυνομική οικογένεια και θα τους συγχαρεί για την επιτυχία τους.

–  Οι πρωτοετείς Δόκιμοι Αστυφύλακες θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης και στη   συνέχεια το τακτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης.

–  Η Σχολή Αστυφυλάκων σύμφωνα με το Π.Δ. 352/95 άρθρο 1 και το άρθρο  38 παρ. 4  του Ν. 4249/2014 είναι ανωτέρα παραγωγική σχολή υπερδιετούς  κύκλου σπουδών , ανήκει  στην ανώτερη  βαθμίδα  της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις , έχει ως αποστολή την εκπαίδευση των δοκίμων Αστυφυλάκων και αποβλέπει στην άρτια  επαγγελματική κατάρτιση, τη γενική μόρφωση  και τη κατάλληλη σωματική και ψυχική προετοιμασία των    εκπαιδευομένων, ώστε να καταστούν ικανοί αστυνομικοί και ανακριτικοί υπάλληλοι , παρέχει δε  ισότιμη εκπαίδευση και χορηγεί  ισότιμα   πτυχία  προς εκείνα  που χορηγούνται  από τα αντιστοίχου επιπέδου εκπαιδευτικά ιδρύματα.