«Σχολικές Επιτροπές» / Στις 29 Ιουνίου παύουν να λειτουργούν αυτοδικαίως

429

Όλες οι σχολικές επιτροπές των δήμων καταργούνται αυτοδικαίως στις 29 Ιουνίου και οι αρμοδιότητές τους ασκούνται από τις 30 Ιουνίου από τον οικείο δήμο (παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του ν. 5056/2023). Ωστόσο σύμφωνα με το νόμο, μπορούν να εξαιρούνται από την κατάργηση σχολικές επιτροπές σε δήμους στους οποίους λειτουργούν συνολικά περισσότερες από εκατό (100) σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η εξαίρεση γίνεται με διαπιστωτική πράξη του Γραμματέα της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης, ύστερα από απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, η οποία πρέπει να ληφθεί ως τις 31Μαρτίου.

Οι παραπάνω και άλλες διευκρινήσεις ως προς την έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων κατάργησης/διατήρησης των σχολικών επιτροπών των δήμων, παρέχει με Εγκύκλιο του το υπουργείο Εσωτερικών.

Αναλυτικά αναφέρει τα εξής:

«Διευκρινίσεις ως προς την έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων κατάργησης/διατήρησης των σχολικών επιτροπών των δήμων»

Κατόπιν της θέσης σε ισχύ του ν. 5056/2023 (Α΄ 163), το Υπουργείο Εσωτερικών προέβη στην έκδοση:

α) εγκύκλιων οδηγιών για την παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή των νέων διατάξεων και την ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς που προκύπτει για τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού μετά την αυτοδίκαιη κατάργηση νομικών τους προσώπων, και

β) δύο υπουργικών αποφάσεων κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 52 του ίδιου νόμου, προκειμένου για την, υπό προϋποθέσεις, διατήρηση δεκαοκτώ (18) συνολικά δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και κοινωφελών επιχειρήσεων.

Περαιτέρω, όσον αφορά στις σχολικές επιτροπές των δήμων, οι οποίες αποτελούν ν.π.δ.δ. που συστήθηκαν βάσει των διατάξεων του άρθρου 243 Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων [ν. 3463/2006 (Α’ 114)] και της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), επισημαίνονται τα εξής:

➢ Καταργούνται αυτοδικαίως την 29η.6.2024 και οι αρμοδιότητές τους ασκούνται από την 30η.6.2024 από τον οικείο δήμο (παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του ν. 5056/2023).

➢ Με πράξη του Γραμματέα της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εντός ενός (1) μηνός από την ως άνω ημερομηνία (29η.06.2024) διαπιστώνεται η κατάργησή τους (δεύτερο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 27 σε συνδυασμό με την παρ. 2 άρθρου 28 ν. 5056/2023).

➢ Με διαπιστωτική πράξη του Γραμματέα της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης, ύστερα από απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται έως τις 31.3.2024, μπορούν να εξαιρούνται από την κατάργηση σχολικές επιτροπές σε δήμους στους οποίους λειτουργούν συνολικά περισσότερες από εκατό (100) σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. (παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 5056/2023).

➢ Από την έναρξη της νέας δημοτικής περιόδου και μέχρι την κατάργησή τους, εξακολουθεί να ισχύει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους.

Ομοίως, μετά την 30η.6.2024, για όσες σχολικές επιτροπές διατηρηθούν με την έκδοση της ανωτέρω διαπιστωτικής πράξης του Γραμματέα της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης εφαρμόζεται το υφιστάμενο πλαίσιο λειτουργίας τους, καθώς και οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 5056/2023 ως προς την οικονομική τους λειτουργία

(Βλ. επίσης την υπ’ αρ. 43/2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με Α.Π: 4835/16.01.2024 και Α.Δ.Α.: ΨΙΦ646ΜΤΛ6-15Κ, σελ. 10-11).

Ειδικότερα, ως προς τη διατήρηση υφιστάμενων σχολικών επιτροπών τους, υπογραμμίζεται ότι:

  • η δυνατότητα αυτή αφορά τους δήμους, στους οποίους λειτουργούν εκατόν μία (101) και περισσότερες σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σωρευτικά.
  • η διαπιστωτική πράξη του Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, θα πρέπει να δημοσιευθεί στο ΦΕΚ., για λόγους ασφάλειας δικαίου, ώστε να μην αμφισβητείται η διατήρηση της νομικής τους υπόστασης. Η έκδοση των σχετικών αποφάσεων πρέπει να ολοκληρωθεί πριν την 29η.06.2024.

Επιπλέον, ως προς την κατάργηση των σχολικών επιτροπών, σημειώνεται ότι, δεδομένου ότι από την 30η .6.2024 οι αρμοδιότητές τους θα ασκούνται αυτοδικαίως από τον οικείο δήμο, είναι εξαιρετικά σημαντικό οι διαπιστωτικές πράξεις να εκδοθούν το συντομότερο δυνατό.

Και τούτο, διότι, παρά το γεγονός ότι ο νόμος παρέχει το περιθώριο ενός (1) μηνός για την έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων, η δε κατάργηση συντελείται από τον ίδιο το νόμο και όχι από την ως άνω διαπιστωτική πράξη, είναι κρίσιμο να μην τεθεί εν αμφιβόλω η υπαγωγή ή μη των καταργηθέντων στις 29.06.2024 σχολικών επιτροπών στις διατάξεις των σχετικών άρθρων του, και να ασκηθούν απρόσκοπτα οι αρμοδιότητες αυτών από τον οικείο δήμο.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούνται οι Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων να μεριμνήσουν για την έγκαιρη έκδοση των προβλεπόμενων διαπιστωτικών πράξεων διατήρησης/ κατάργησης σχολικών επιτροπών, σε συνεργασία με τους δήμους της χωρικής τους αρμοδιότητας.

Ως προς τις απαιτούμενες ενέργειές σας: Οι δήμοι παρακαλούνται

  • όσοι εμπίπτουν στη δυνατότητα υπό προϋποθέσεις που παρέχει ο Νόμος (παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 5056/2023) κι έχουν τη βούληση να διατηρήσουν τις σχολικές επιτροπές τους, να αποστείλουν πριν την 31η.3.2024 στις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις την προβλεπόμενη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Όσοι δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω ρύθμιση ή εμπίπτουν αλλά δεν κάνουν χρήση της δυνατότητας διατήρησης των σχολικών τους επιτροπών, να αποστείλουν πριν την 30η.6.2024 στις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις όλα τα απαραίτητα στοιχεία των σχολικών επιτροπών τους (συστατικές πράξεις του κάθε ν.π.δ.δ. και τροποποιήσεις τους ) που αυτοδικαίως καταργούνται.

Οι Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων παρακαλούνται να εκδώσουν και να δημοσιεύσουν στο ΦΕΚ τις σχετικές διαπιστωτικές πράξεις της κατάργησης των δημοτικών σχολικών επιτροπών, το συντομότερο δυνατόν και πάντως, εντός της τιθέμενης από το νόμο προθεσμίας.

Προς υποβοήθησή σας, μπορείτε να ανατρέχετε και στα στοιχεία που τηρούνται στα οικείο Μητρώα ν.π.δ.δ. Ο.Τ.Α.

Τέλος, ως προς τις διαπιστωτικές πράξεις κατάργησης/ διατήρησης των σχολικών επιτροπών τονίζεται ότι στις εν λόγω πράξεις δύναται να περιλαμβάνονται συνολικά τα αυτοδικαίως καταργηθέντα/ διατηρηθέντα νομικά πρόσωπα ανά δήμο.

Εγκύκλιος