Εγγραφές στον παιδικό σταθμό Κλεισσούς

184

Ο ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΛΕΙΣΣΟΥΣ ενημερώνει τους γονείς ότι οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2020 – 2021 θα πραγματοποιηθούν από 11 έως 29 Μαΐου 2020.

Στον παιδικό σταθμό γίνονται δεκτά παιδιά από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Όσων αφορά το πρόγραμμα ΕΣΠΑ θα γίνει εκ νέου ανακοίνωση. Υπενθυμίζουμε τους ενδιαφερόμενους γονείς, ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή τους στο ΕΣΠΑ είναι η εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται  από τις 09:00 π.μ.  έως  14:00 μ.μ στον ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΛΕΙΣΣΟΥΣ (Αναγεννήσεως & Βιζβύζη γωνία) και στο τηλ. 2552024400.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΩΝ   ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΛΕΙΣΣΟΥΣ 2020-2021

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται  από την Δευτέρα 11 έως και την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020 και ώρες από 09:00 π.μ.  έως  14:00 μ.μ στον Παιδικό Σταθμό Κλεισσούς, στην οδό Αναγεννήσεως & Βιζβύζη γωνία στην  κ. Μουτρίκα Ρούλα.

Την αξιολόγηση της πληρότητας των αιτήσεων και την εισήγηση των εγγραφών και επανεγγραφών, κατόπιν μοριοδότησης,  θα επιμεληθεί επιτροπή που θα οριστεί από  το Διοικητικό Συμβούλιο της-ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο.

 

Η σχετική ανακοίνωση, τα σχετικά  έντυπα (αίτησης υπεύθυνης δήλωσης, Δελτίο Υγείας για συμπλήρωση από Παιδίατρο, κτλ είναι διαθέσιμα στον Παιδικό σταθμό Κλεισσούς.

Για την εγγραφή και τοποθέτηση του νηπίου θα λαμβάνεται υπόψη αρχικά το ύψος των μορίων που θα έχουν συγκεντρώσει οι ενδιαφερόμενοι και η κατά σειρά προτίμησης επιλογή.

Η διαδικασία επιλογής των παιδιών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη διαθεσιμότητα των θέσεων που θα προκύψουν από τη συμμετοχή μας ως φορέας στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ.

Το αντίτιμο της  μηνιαίας οικονομικής συνδρομής καθορίζεται εισοδηματικά, σύμφωνα με την απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο, ως κατωτέρω:

 

Α/Α

ΚΛΙΜΑΚΑΣ

ΥΨΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΥΨΟΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Για εισόδημα έως  15.000€ 45  €
Για ετήσιο εισόδημα από 15.001  € έως 25.000  € 60   €
Για ετήσιο εισόδημα από 25.001  € έως 40.000  € 70   €
Για ετήσιο εισόδημα από 40.001  € και άνω 90   €

 

Επιπρόσθετα, σας ενημερώνουμε ότι πρώτα θα δημοσιευτούν τα αποτελέσματα του προγράμματος ΕΣΠΑ από την ΕΕΤΑΑ και κατόπιν σε σύντομο χρονικό διάστημα θα αναρτηθούν τα οικεία   σε όλους τους Σταθμούς του δήμου μας εφόσον  οι δομές μας ενταχθούν  στο πρόγραμμα (το ποσοστό δυναμικότητας προκύπτει σύμφωνα με την πρόσκληση ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α), συνεπώς τα αποτελέσματα του ΕΣΠΑ προηγούνται.

Η υποβολή των αιτήσεων για τους γονείς που πληρούν τα κριτήρια του προγράμματος ορίζεται με πρόσκληση από την ΕΕΤΑΑ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 

 1. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής παιδιού και καταβολής τροφείων  από γονέα ή κηδεμόνα του παιδιού.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, ή/και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης.
 3. Βεβαίωση εργασίας όταν πρόκειται:

Δημόσιο, ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ αυτών: πρόσφατη βεβαίωση εργασίας

Ιδιωτικός τομέας:

 • Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους, και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού).

Ελεύθεροι επαγγελματίες:

 • βεβαίωση ασφάλισης από τον Ο.Α.Ε.Ε. ή Ε.Τ.Α.Α τελευταίου διμήνου (εξοφλημένου ή μη) και όχι απόδειξη πληρωμής.
 • Αντίγραφο της Δήλωσης ΄Εναρξης Επιτηδεύματος στην ΔΟΥ ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί ή ρυθμιστεί εισφορές.
 • Υπεύθυνη δήλωση περί μη διακοπή της άσκησης του επιτηδεύματος.

Απασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα απαιτείται:

 • Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ ή βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί ή ρυθμιστεί εισφορές.
 1. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.
 2. Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης, αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης Mantoux, όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
 3. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων.
 4. Υπεύθυνη δήλωση (σε περίπτωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης).
 5. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στο σταθμό εκτός των προηγούμενων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης διαμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
 6. Υπεύθυνη δήλωση (σε περίπτωση ανεργίας του γονέα χωρίς δυνατότητα προσκόμισης κάρτας ανεργίας) ανεργίας .
 7. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που το Διοικητικό  Συμβούλιο θεωρεί απαραίτητο.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

 

 1. Όλα τα ως ανωτέρω δικαιολογητικά εγγραφής.

Η αίτηση επανεγγραφής υπάγεται στο σύστημα μοριοδότησης και συνεπώς μοριοδοτείται. 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

 

 1. Αναπηρία γονέων ή τέκνου: Αντίγραφο απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής.
 2. Πολύτεκνη ή τρίτεκνη οικογένεια: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους τρίτεκνους και Πιστοποιητικό ΑΣΠΕ για τους πολύτεκνους.
 3. Άγαμοι γονείς: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 4. Διαζευγμένοι γονείς ή γονείς σε διάσταση: Βεβαίωση επιμέλειας μόνιμης ή προσωρινής αρμόδιου δικαστηρίου και διαζευκτήριο. Η διάσταση πιστοποιείται με έγγραφο Πρωτοδικείου και όχι με Υπεύθυνη Δήλωση. Εάν την επιμέλεια του νηπίου έχει ο πατέρας θα πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά τα οποία αφορούν την μητέρα.
 5. Γονείς φοιτητές: βεβαίωση τελευταίου εξαμήνου από την γραμματεία της Σχολής.
 6. Γονέας στρατευμένος: βεβαίωση από την μονάδα που υπηρετεί ή το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο
 7. Για παιδί ορφανό απαιτείται ληξιαρχική πράξη του αποβιώσαντος γονέα, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Με την αίτηση θα κατατίθενται όλα τα δικαιολογητικά.

Αιτήσεις με ελλειπή δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτές.

Η αίτηση κατατίθεται από τους γονείς ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο.

 

                                                                  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο

 

                                                                        Βαρσαμακίδης Δημήτριος