Πρόσκληση Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ορεστιάδας

640

Σύμφωvα με τα άρθρα 72 & 75 τoυ Ν. 3852/10, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, και του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020), καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σε συνεδρίαση που θα γίνει στις 07.04.2020 ημέρα Τρίτη και ώρα από 10:00 έως 10:30, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θ έ μ α τ α   η μ ε ρ ή σ ι α ς   δ ι ά τ α ξ η ς

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού διαφόρων  ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών που αντιμετωπίζει ο Δήμος Ορεστιάδας,  του άμεσου κίνδυνου εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19  διάρκειας τεσσάρων  (4) μηνών  σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 206 Ν.3584/07 όπως ισχύει.
Απευθείας ανάθεση με την διαδικασία της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης της υπηρεσίας «απολύμανση εσωτερικών χώρων του Δήμου λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού».
Έγκριση τεύχους τεχνικών δεδομένων και τρόπου υλοποίησης της μελέτης: «Τεχνικός Σύμβουλος για την ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου «Νίκος Σαμαράς».
Έγκριση της υπ΄αριθμ. 29/2020΄απόφασης της ΔΗΚΕΠΑΟ που αφορά την αντικατάσταση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2020.