Συνεδριάζει το Δ.Σ του Δήμου Αλεξανδρούπολης

619

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 18.03.2020 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

 1. Αιτήσεις-Ενημερώσεις.
 2. Αποδοχή παραίτησης της κ. Λασκαρίδου Αγλαΐας από αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α) και αντικατάσταση της (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 3. Έγκριση τροποποίησης του τρόπου διεξαγωγής των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11.03.2020) (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 4. Έγκριση 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλεξανδρούπολης 2020 (Εισηγ. κ. Αραμπατζής Κ.)
 5. Έγκριση Πίνακα Οφειλών οικ. έτους 2019 του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Κιζιρίδης Γ.)
 6. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 του Δήμου Αλεξανδρούπολης (ισχύουν οι διατάξεις: α) παρ. 8 του αρθρ. 77 του Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1.α του αρθρ. 12 του Ν. 4623/2019, β) παρ. 9 του αρθρ. 77 του Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1.β. του αρθρ. 12 του Ν. 4623/2019) (Εισηγ. κ. Κιζιρίδης Γ.)
 7. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπών, ύστερα από κλήρωση (Εισηγ. κ. Καδόγλου Κ.)
 8. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της “Τουριστικής Ιαματικής Επιχείρησης Δήμου Αλεξανδρούπολης” (ΤΙΕΔΑ) (Εισηγ. κ. Κυρτσίδης Αρ.)
 9. Έγκριση παράτασης μισθωτηρίων συμβολαίων για τη στέγαση των Νηπιαγωγείων 22ου και 23ου του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Παπαδόπουλος Δ.)
 10. Έγκριση εκμίσθωσης αγροκτημάτων στην Κοινότητα Μάκρης (Εισηγ. κ. Παπαδόπουλος Δ.)
 11. Έγκριση εκμίσθωσης αγροκτήματος στον οικισμό Απαλού (Εισηγ. κ. Παπαδόπουλος Δ.)
 12. Παράταση εκμίσθωσης του κυλικείου στο διατηρητέο κτίριο του Καπνομάγαζου (Δημοτική Βιβλιοθήκη) (Εισηγ. κ. Παπαδόπουλος Δ.)
 13. Εξέταση νέας αίτησης της κ. Κυρίου Μαρίας του Σωτηρίου για παράταση της εκμίσθωσης των αγροτεμαχίων του οικισμού Αρδανίου (Εισηγ. κ. Παπαδόπουλος Δ.)
 14. Έγκριση επιβολής χρηματικού προστίμου στην εταιρία «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» (Εισηγ. κ. Λυμπερίδου Φ.)
 15. Έγκριση παραχώρησης, κατά χρήση, δημοτικής έκτασης για εγκατάσταση 2 υπαίθριων υποσταθμών εδάφους από τη ΔΕΔΔΗΕ στα Ο.Τ. 473 Α, 473Β του σχεδίου πόλεως Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Λυμπερίδου Φ.)
 16. Έγκριση για την ανάθεση των εργασιών διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε τρίτους (Εισηγ. κ. Μάκρας Απ.)
 17. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης μιας αίθουσας του πρώην 2ου Δημοτικού Σχολείου Φερών για τη στέγαση των δραστηριοτήτων του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου «Παναγία Σουμελά» (Εισηγ. κ. Μουλατζίδου-Λαζαρίδου Δ.)
 18. Κατάθεση παγίας προκαταβολής κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού (Εισηγ. κ. Κιζιρίδης Γ.)
 19. Ίδρυση ή μη Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Ανάπτυξης Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Κιζιρίδης Γ.)
 20. Έγκριση της 18/2020 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αλεξανδρούπολης”, ”ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ”, σχετικά με την “Τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης “Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων των Δήμων και νπδδ έτους 2020″” (Εισηγ. κ. Ραπτόπουλος Ν.)

Σημειώνεται ότι, η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, βάσει της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/ΤΕΥΧΟΣ Α’/11.03.2020).

Ως εκ τούτου, στη Συνεδρίαση θα παρευρίσκονται, αποκλειστικά και μόνο, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, το Προεδρείο, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, η γραμματέας-υπάλληλος του Δήμου και οι υπηρεσιακοί παράγοντες-εισηγητές των θεμάτων.