Ένωση Στρατιωτικών Περ.Ενότητας Σερρών: Παραμεθόριος και επιδόματα

1051
 1. Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, επιθυμεί να θέσει εκ νέου το σοβαρό θέμα της επιδοματικής διάκρισης παραμεθόριων περιοχών που υφίστανται οι υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών ενόψει ανασύστασης του ασφαλιστικού ειδικού-νόμου ο οποίος ρυθμίζει θέματα επιδόματος παραμεθορίου με το άρθρο 127 του ν. 4472/2017.
 2. Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 15 του ν.4024/2011 «Στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε απομακρυσμένες παραμεθόριες και προβληματικές περιοχές όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, χορηγείται επίδομα Απομακρυσμένων-Παραμεθόριων περιοχών, οριζόμενο σε εκατό (100) ευρώ μηνιαίως» ενώ κατ’ ακολουθίαν κατά την παρ.2 του άρθρου 30 του ίδιου ως άνω νόμου «Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του παρόντος νόμου, το επίδομα Απομακρυσμένων -Παραμεθόριων περιοχών χορηγείται στους υπαλλήλους που υπηρετούν στις απομακρυσμένες-παραμεθόριες περιοχές, καθώς και στις προβληματικές περιοχές κατηγορίας Α’, όπως αυτές έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου».
 1. Επιπρόσθετα βάσει του άρθρου 19 του ν.4354/2015 «Το επίδομα των απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4024/2011 εξακολουθεί να καταβάλλεται στους δικαιούχους που προέβλεπε η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 30 του ίδιου ως άνω νόμου, στο ίδιο ύψος και με τις ίδιες προϋποθέσεις.
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, η οποία θα εκδοθεί μέχρι τις 31.3.2016 καθορίζονται εκ νέου οι περιοχές που δικαιολογούν τη χορήγηση του ως άνω επιδόματος με κριτήριο τη δυσκολία πρόσβασης λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της νησιωτικότητας και της ορεινότητας των περιοχών.»
 1. Μετά τα παραπάνω και δεδομένης της μη έκδοσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.3205/2003, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν.3714/2008 (ΦΕΚ Α’ 231/7.11.2008) «Το επίδομα της παραγράφου 4 περίπτωση γ` του άρθρου 8 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α`) χορηγείται, από 1.1.2009, και στους υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., που υπηρετούν στο Νομό Σερρών, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης του ανωτέρω επιδόματος».
 1. Τουναντίον βάσει της περίπτωσης Ε του άρθρου 127 του ν.4472/2017 «Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος που υπηρετούν ή είναι αποσπασμένα στο Νομό Έβρου και στους Νομούς Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσων και Σαμοθράκης, καθώς και στο ένστολο προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας που υπηρετεί ή είναι αποσπασμένο στη Σκύρο, χορηγείται μηνιαίο επίδομα ύψους εκατό ευρώ (100 €)».
 1. Περαιτέρω το πρώτο εδάφιο της παρ. Ε΄ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 (Α΄74), αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν.4553/2018 (ΦΕΚ 119 Α’/06.07.2018), σύμφωνα με το οποίο «Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος που υπηρετούν εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (μόνο πρώην Ν. Δωδεκανήσου), καθώς και στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν στις Μονάδες Προκαλύψεως της ηπειρωτικής μεθορίου (Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης), στη νήσο Σκύρο και τις τοπικές κοινότητες Ζίρου και Παλαιοκάστρου του Δήμου Σητείας, χορηγείται μηνιαίο επίδομα ύψους εκατό (100) ευρώ».
 1. Συνεπώς, εδόθηκε μερική δυνατότητα ικανοποίησης στα εν ενεργεία στελέχη της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών με μοναδικό κριτήριο την υπηρέτηση σε Μονάδες Προκαλύψεως.
 1. Το Σωματείο μας λειτουργώντας για τη διασφάλιση των εργασιακών και οικονομικών θεμάτων των εν ενεργεία στρατιωτικών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και υπό καθεστώς δικαίου, ισοτιμίας, ισονομίας καθώς και των αρχών αντικειμενικότητας επιζητά τη θεραπεία της νομοθετικής διάκρισης και την ένταξη του Νομού Σερρών στην περίπτωση Ε του άρθρου 127 του ν.4472/2017, ανεξαρτήτως οιοδήποτε επιπέδου διοίκησης και φορέα υπηρέτησης των εν ενεργεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. 
 1. Οι κ.κ. Βουλευτές, ως αντιπρόσωποι του Έθνους, στους οποίους αποστέλλεται το παρόν παρακαλούνται προς αξιολόγηση και κρίση του τιθέμενου θέματος. 
 1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών παρακαλείται για τις δικές της συλλογικές ενέργειες. 
 1. Στα μέλη μας κοινοποιείται το παρόν στο πλαίσιο της αδιάλειπτης διαφάνειας, που χαρακτηρίζει την Ένωση και την εν συνόλω πορεία των ενεργειών που τα αφορούν. 
 1. Είμαστε στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και διευκρίνιση καθώς και για περαιτέρω στοιχειοθέτηση των θεμάτων του Σωματείου μας τα οποία εδράζονται υπό δεδομένα αντικειμενικότητας, κοινωνικής και επαγγελματικής δικαιοσύνης με απόληξη την έλλογη εξομάλυνση του εργασιακού βίου των στρατιωτικών.