Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Ορεστιάδας Οικονομικού έτους 2020

325

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Ειδική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο  67 του N. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, στις 12.11.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Θέμα ημερήσιας διάταξης

1.      Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Ορεστιάδας Οικονομικού έτους 2020

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Δημήτριος Πάλλας

2.      Έγκριση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ορεστιάδας οικονομικού έτους 2020.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Δημήτριος Πάλλας