Πρόσκληση για Δ.Σ από το Δήμο Αλεξανδρούπολης

223

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 05.11.2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Τακτική Συνεδρίαση (37η), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

  1. Αιτήσεις-Ενημερώσεις.
  2. Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με αίτημα των 31 συμβασιούχων εργαζομένων στο Δήμο Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ.κ. Λαμπάκης Ευαγγ., Δραμανίδου Ν., Λαζόπουλος Δ., Μιχαηλίδης Π.)