Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών στα διόδια της Μέστης

456

Α   Π   Ο   Φ   Α   Σ   Η

ΘΕΜΑ:« Παράταση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων  σε τμήμα  του αυτοκινητόδρομου Εγνατία Οδός, στην εδαφική αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξ/πολης,(χ.θ. 592+318), προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες κατασκευής πλευρικών σταθμών διοδίων στον Α/Κ Μέστης».

Ο Αναπλ.Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης

Έχοντας  υπόψη:

1)Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 47, 52, 104 και 109 του Ν. 2696/99 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/07 και ισχύει.

2)Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει.

3)Το υπ’αρίθ. 73612 από 19-06-2019 έγγραφο της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε. μετά της προσηρτημένης σε αυτό υπ’αρίθ. 22881/ΙD105467/06-06-2019 Απόφασης Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της Δ/νσης Συντήρησης και Λειτουργίας Αυτ/μου & Υποδομών της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε. με συνημμένη Μελέτης Σήμανσης* 

4)Το υπ΄ αριθμ. 73816  από 24/06/2019  έγγραφο της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε.

5)Την υπ’αρίθ.4359/19/1341423 από 07-05-2019 πρόταση -αναφορά του Τ.Τ. Αλεξανδρούπολης.

6)Την υπ’αρίθ. 2501/10/684-α΄ από 27-06-2019 Απόφασή μας (ΑΔΑ: ΩΔΖΝ46ΜΚ6Π-ΧΛΧ)

7)Το υπ΄αριθμ. 76004 από 28/08/2019  έγγραφο της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε.

8)Την υπ’αρίθ.4359/19/1786598 από 29-08-2019 αναφορά – πρόταση του Τ.Τ. Αλεξανδρούπολης.

9)Την υπ’αρίθ. 2501/10/684-γ΄ από 29-08-2019 Απόφασή μας (ΑΔΑ:ΨΚΔΓ46ΜΚ6Π-067)

10)Το υπ΄ αριθμ. 77013  από 27/09/2019  έγγραφο της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε. 

11)Την υπ’αρίθ.4359/19/2042076 από 29-09-2019 αναφορά – πρόταση του Τ.Τ. Αλεξανδρούπολης.

12)Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και αποσκοπούντες στη λήψη μέτρων για την ομαλή – ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ο  υ  μ  ε  :

Άρθρο   1ο

Την παράταση ισχύος της ανωτέρω (6) σχετικής Απόφασης μέχρι και την Δευτέρα (21-10-2019)  προκειμένου ολοκληρωθούν οι εν θέματι εργασίες.

Άρθρο   2ο

α.  Οι διατάξεις του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, ισχύουν από την δημοσίευση της παρούσας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 109 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα  με το άρθ.4 του Ν.3861/2010, θα διαρκέσουν μέχρι την 21-10-2019 και εφαρμόζονται από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων με μέριμνα και ευθύνη της Εταιρείας «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» η οποία επί πλέον υποχρεούται, για τον τακτικό έλεγχο και συντήρηση της προσωρινής σήμανσης. Επισημαίνεται ότι διευθύνουσα επιχείρηση του εν λόγω έργου είναι η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

β.  Η εφαρμογή της παρούσας Απόφασης ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αλεξ/πολης.

γ.  Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης διώκονται και τιμωρούνται κατά τις διατάξεις των άρθρων 3,4 και 104 του Ν.2696/1999 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 2, 3 και 93 του Ν. 3542/07 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.».-