Αλεξανδρούπολη: Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου

149

Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αλεξ/πολης (Λεωφ. Δημοκρατίας 306), στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, την 08η  Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00, ώστε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του Ν. 4555/2018 και 2 του Ν. 4623/2019, αντίστοιχα, να διεξαχθεί:  α. η εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, β. η εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και γ. η εκλογή των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.