Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ε.Ο για μεταφορά μεγάλων φορτίων

385

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  σε τμήμα  του αυτοκινητόδρομου Εγνατία Οδός, στην εδαφική αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξ/πολης,(χ.θ. 592+500), προκειμένου να εξέλθουν υπερμεγέθη  οχήματα της κατασκευάστριας εταιρείας «ΕΛΛ. ΤΕΧΝ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε

Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ο  υ  μ  ε  :

Άρθρο 1ο

  1. Την έκδοση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων  που  αφορούν την τοποθέτηση εργοταξιακής σήμανσης και τον αποκλεισμό της μιας λωρίδας κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού Ηγουμενίτσας – Κήπων, στην χ.θ.592+500 στο ρεύμα αυτής με κατεύθυνση προς Κομοτηνή, προκείμενου να εξέλθουν από αυτή  υπερμεγέθη οχήματα της κατασκευάστριας εταιρίας με την επωνυμία  « ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. του ομίλου  Ελλακτώρ » που μεταφέρουν τμήματα ανεμογεννητριών του Αιολικού Πάρκου «ΟΡΦΕΑΣ ΕΠΤΑΔΕΝΔΡΟΣ». Ειδικότερα :

    α) Για να πραγματοποιηθεί η έξοδος από την Εγνατία Οδό των βαρέων-υπερμεγέθη  οχημάτων θα αποκλειστεί προσωρινά η δεξιά (αργή) λωρίδα κυκλοφορίας και η Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) και η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται από την αριστερή (γρήγορη) λωρίδα κυκλοφορίας (εκτός των ανωτέρω οχημάτων που θα κινούνται στον αποκλεισμένο χώρο). Ο αποκλεισμός θα είναι ολιγόωρος σε προγραμματισμένα χρονικά διαστήματα και θα πραγματοποιείται, αφού πρώτα τοποθετηθεί η προβλεπόμενη οριζόντια και κάθετη σήμανση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την ανωτέρω (4) σχετική και την συνημμένη σε αυτή εγκεκριμένη Μελέτη Σήμανσης , προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών. 

    β) Η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί των ανωτέρω τμημάτων του οδικού δικτύου (και κατ΄  επέκταση οι διελεύσεις των βαρέων οχημάτων), να πραγματοποιείται μόνο κατά την διάρκεια της ημέρας και να λαμβάνει χώρα τις ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή.

γ) Μετά από κάθε διέλευση να απομακρύνεται η εργοταξιακή – προσωρινή σήμανση  και η οδός να

αποδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία , απόλυτα καθαρή από ξένες ύλες.

δ) Σε καμιά περίπτωση δεν θα διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων επί του αυτοκινητόδρομου.

  1. α) Το μέγιστο χρονικό διάστημα καθημερινά των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να καθορίζεται σε συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Αλεξ/πολης και να γνωστοποιούνται εγκαίρως προ της ενάρξεώς τους από τον υπεύθυνο της εταιρίας.

β) Σε κάθε περίπτωση οι εργασίες-διελεύσεις-διακοπές κυκλοφορίας να εκτελούνται κατόπιν προφορικής συνεννόησης των υπευθύνων της εταιρείας με τον Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Αλεξ/πολης, προκειμένου αποφευχθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων συνέπεια τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή έκτακτων γεγονότων (εκδηλώσεων, δυσμενών καιρικών συνθηκών κλπ).

γ) Για τα ανωτέρω, για κάθε άλλη έκτακτη κυκλοφοριακή ρύθμιση (άλλη προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, μονοδρόμηση κ.λ.π.), καθώς και για τις εκτροπές της κυκλοφορίας που θα απαιτηθούν, εξουσιοδοτούμε το Τμήμα Τροχαίας Αλεξ/πολης, το οποίο να λάβει κάθε μέτρο κυκλοφοριακής τεχνικής, σε συνεργασία με υπευθύνους εταιρείας.

Άρθρο 2ο

α.     Οι διατάξεις του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, ισχύουν από την δημοσίευση της παρούσας, μέχρι την ολοκλήρωση και αποπεράτωση των ως άνω εργασιών, ήτοι από 06/08/2019 μέχρι την 30-09-2019 και εφαρμόζονται από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων με μέριμνα και ευθύνη της Εταιρείας «ΕΛ.ΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», η οποία επί πλέον υποχρεούται, για τον τακτικό έλεγχο και συντήρηση της προσωρινής σήμανσης, ως αυτή μνημονεύεται στα ανωτέρω σχετικά.

β.     Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί, σύμφωνα το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και να αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα  με το άρθ.4 του Ν.3861/2010.

γ.     Η εφαρμογή της παρούσας Απόφασης ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αλεξ/πολης.

δ.         Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης διώκονται και τιμωρούνται κατά τις διατάξεις των άρθρων 3,4 και 104 του Ν.2696/1999 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 2, 3 και 93 του Ν. 3542/07 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.».-