Πως να προστατέψετε έγκαιρα τις βαμβακοφυτείες σας

769

Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας στην Βαμβακοκαλλιέργεια

1. ΣΤΟΧΟΙ
Το παρόν δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων φυτοπροστασίας καταρτίστηκε από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς με στόχο την έγκαιρη και αποτελεσματική προστασία των βαμβακοφυτειών τους.

2. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Γεωπόνοι της Υπηρεσίας μας επισκέφθηκαν από 15 έως και 22 Ιουλίου, και ήλεγξαν για προ-σβολές πράσινου και ρόδινου σκουληκιού βαμβακοφυτείες, που βρίσκονται:
• Πλησίον των 15 σημείων που είναι τοποθετημένες οι φερομονικές παγίδες για πράσινο και ρόδινο της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Έβρου από Άνθεια έως και Σουφλί.
• Τυχαία σε διάφορες περιοχές.
• Στις πληγείσες από χαλάζι περιοχές των Λαγηνών, Λυκόφης, Πέπλου ,Πετάλου, Βρυσού-λας και Φερών.
Οι βαμβακοφυτείες ανάλογα με τη ημερομηνία σποράς και την τοποθεσία στην οποία βρίσκονται:
• οι μεν όψιμης σποράς ευρίσκοντο στο στάδιο έναρξη ανθοφορίας.
• οι πρώιμα σπαρμένες ευρίσκοντο στο στάδιο τεσσάρων έως έξη καρυδιών.
• οι πληγέντες από χαλάζι ευρίσκοντο στο στάδιο της αναβλάστησης με ή χωρίς καρποφό-ρα όργανα ανάλογα του μεγέθους της ζημιάς που υπέστησαν από τη χαλαζόπτωση.
2.1 Διαπιστώθηκε ότι :
• Οι συλλήψεις πράσινου και ρόδινου των φερομονικών παγίδων ήταν σε φυσιολογικά ό-ρια.
• Στις εξετασθείσες βαμβακοφυτείες ήταν εμφανής η ελάχιστη παρουσία και στις πε-ρισσότερες περιπτώσεις η παντελής έλλειψη ωφέλιμων εντόμων εχθρών του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού που σημαίνει ότι οι βαμβακοπαραγωγοί: δεν εκμε-ταλλεύτηκαν από νωρίς το φυσικό εντομοκτόνο που είναι τα ωφέλιμα έντομα-εχθροί του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού διότι χρησιμοποίησαν στους πρώτους ψεκασμούς δυ-νατά εντομοκτόνα ευρείας χρήσεως.
• Δεν εντοπίστηκε προσβολή πράσινου και ρόδινου σκουληκιού σύμφωνα με το κριτήριο της εξέτασης για έναρξη ψεκασμών: εύρεση περισσοτέρων των 5-6 σκουληκιών (προ-νυμφών) ανά 100 φυτά στο ύψος των 10 εκ. από τις κορυφές των φυτών.( ΥΠΑΑΤ).
• Παρότι ενώ δεν εντοπίστηκε προσβολή πράσινου και ρόδινου σκουληκιού σύμφωνα με το προαναφερόμενο κριτήριο της εξέτασης για έναρξη ψεκασμών εντούτοις σε μία μόνο πε-ρίπτωση που η παραπάνω εξέταση έδειξε παντελή έλλειψη προσβολής από πράσινο, προσεκτικότερη παρατήρηση στην βάση των βαμβακοφύτων έδειξε ζωντανά πράσινα σκουλήκια στα πρώτα καρύδια, ενώ η φυτεία ήταν πρόσφατα ψεκασμένη.

3. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
3.1 Οι βαμβακοπαραγωγοί είναι απαραίτητο να συνεχίσουν τους σχολαστικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους και να επέμβουν με διενέργεια ψεκασμών μόνο αν διαπιστωθεί:
• α) σε επαναλαμβανόμενες και κατανεμημένες σε αντιπροσωπευτικά σημεία της φυτείας παρουσία 5-6 κ.μ.ο. νεαρών προνυμφών (σκουληκιών) μέχρι 1 εκατοστό ανά 100 βαμβα-κόφυτα ή μία κ.μ.ο. νεαρή προνύμφη (σκουλήκι) στα φυτά 1 μέτρου επί της γραμμής όχι μόνο στο ύψος των 10 εκ. από τις κορυφές των φυτών αλλά σε όλο το φυτό. Επειδή υ-πάρχει έλλειψη ωφέλιμων εντόμων οι έλεγχοι θα πρέπει να γίνονται ανά 2-3 μέρες.
• β) για το ρόδινο σκουλήκι παρουσία 20 προσβεβλημένων ανθέων (ροζέτες) σε δείγμα 100 ανθέων από τουλάχιστον πέντε (5) αντιπροσωπευτικά σημεία της φυτείας. Οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται μαζί για το πράσινο .
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδειχθεί στις φυτείες που πλήγηκαν από χαλάζι επει-δή θα οψιμίσουν από 1 έως και 2 μήνες και θα παρουσιάσουν χτένια, άνθη και τρυφε-ρά καρύδια όχι μόνο μέσα στην 2η γενιά του πράσινου σκουληκιού αλλά και στην 3η κατά τον Σεπτέμβριο μήνα.
Ο συνεχής έλεγχος των όψιμων αυτών βαμβακοφυτειών και οι ψεκασμοί σε αυτές εάν απαι-τηθεί, είναι βαρύνουσας σημασίας προκειμένου να μην αποτελέσουν οι ευαίσθητες αυτές όψιμες φυτείες βαμβακιού, εστίες μολύσματος πρασίνου σκουληκιού και επα-ναληφθεί εξαιτίας αυτών η περυσινή καταστροφή.
Η επέμβαση με ψεκασμούς εάν προκύψει ανάγκη θα πρέπει να γίνει με ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ Ή Ε-ΚΛΕΚΤΙΚΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ.
3.2 Όταν παραστεί ανάγκη επαναληπτικών ψεκασμών συνιστάται η χρήση εντομοκτόνων (εξαι-ρούνται τα βιολογικά) διαφορετικής χημικής ομάδας (για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότη-τας στο φάρμακο του εντόμου) και κατά τρόπο ώστε να διαβρέχονται όλα τα μέρη του φυτού και όχι μόνο η άνω επιφάνεια αυτών (ασχέτως αν το χημικό σκεύασμα είναι διασυστηματικό εντο-μοκτόνο).

4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΜΕ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
4.1 Τόσο επειδή ο πράσινος σκώληκας είναι πιο εκτεθειμένος κατά τις βραδινές ώρες όσο και για την ασφάλεια των μελισσών, οι ψεκασμοί θα πρέπει να διενεργούνται μετά τη δύση του ηλίου.
4.2 Πριν από κάθε ψεκασμό θα πρέπει να ειδοποιούνται οι μελισσοκόμοι για την ασφάλεια των με-λισσοσμηνών.
4.3. Τα ακροφύσια και τα μπεκ των ψεκαστικών θα πρέπει να εξασφαλίζουν διαβροχή όλου του φυ-τού και όχι μόνο το πάνω μέρος αυτού.
4.4 Υπενθυμίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες ορθής χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Συμπερασματικά:

 Για την περίοδο αυτή φαίνεται το πράσινο είναι υπό έλεγχο.
 Συνιστούμε όμως αυξημένη επαγρύπνηση με τακτικούς ελέγχους των βαμβακοφυτειών διότι αναμένουμε προσβολή εντός του Αυγούστου από την 2η γενιά του πράσινου σκου-ληκιού που είναι η πιο επικίνδυνη και προκαλεί τη μεγαλύτερη ζημιά στην καλλιέργεια