Συνεδριάζει το ΔΣ του Δήμου Ορεστιάδας

177

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο  67 του N. 3852/2010, στις 18.06.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
  Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
  Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.
Θέματα ημερήσιας διάταξης
1. Έγκριση 6ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος 2019.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

2. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 74/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση πρόσληψης έντεκα (11) ΥΕ εργατών (πυροπροστασίας), ενός (1) ΔΕ Οδηγών (πυροπροστασίας) και ενός (1) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (πυροπροστασίας) για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών πυροπροστασίας – πυρασφάλειας, τετράμηνης χρονικής διάρκειας μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου   Ιωάννης Παπαϊωάννου

3. Έγκριση εξόδων κηδείας απόρων Δημοτών.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

4. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 21/2019 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά την παραχώρηση χώρου στο τέρμα της οδού Βενιζέλου στους Εκπαιδευτές οδήγησης Ν. Ορεστιάδας για την διενέργεια ειδικών δοκιμασιών οδήγησης.

Εισηγητής ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. Χρήστος Ορμανλίδης

5. Έγκριση παραχώρησης δικαιώματος χρήσης συγκεκριμένης έκτασης στην Λέσχη Φίλων 4Χ4  Έβρου.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης       

6. Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας