Συνεδριάζει το Δ.Σ του Δήμου Αλεξανδρούπολης

260

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 17.05.2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση (16η ), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα   σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10, το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014 για τους παρακάτω λόγους:

Α)Για το πρώτο θέμα, επειδή α. απαιτείται μελέτη για την κατασκευή και τοποθέτηση του Ναΐδριου, β. απαιτείται διαμόρφωση του χώρου έδρασης της κατασκευής και παράλληλα τοποθέτηση δικτύου ηλεκτροδότησης, γ. οι εργασίες πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο για την αποφυγή περιόδων βροχοπτώσεων και σε συνάρτηση με την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών (σχετικές αποφάσεις-γνωμοδοτήσεις) που αφορούν την ονοματοδοσία.

Β) Για το δεύτερο θέμα, επειδή πρέπει να γίνει αναμόρφωση των εισηγούμενων Κ.Α., προκειμένου να συνεχιστεί η εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου.

Γ) Για το τρίτο θέμα, επειδή πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα η πληρωμή του εντάλματος για παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016.

Δ) Για το τέταρτο θέμα, επειδή το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με  την παρ.8 του άρθρου 136 του Ν.4412/2016, πρέπει να ενημερώνεται  για την πορεία του έργου και τα σημαντικά προβλήματα που σχετίζονται με την κατασκευή του, με βάση τις συνοπτικές ανακεφαλαιωτικές εκθέσεις, οι οποίες συντάσσονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, κάθε τρίμηνο.

Ε) Για το πέμπτο θέμα, επειδή πρέπει να παραληφθεί το έργο, οριστικά, διότι, παρήλθε ο χρόνος συντήρησης των 15 μηνών, μετά τη Βεβαίωση Περαίωσης με τον ισχύοντα Νόμο.

ΣΤ) Για το έκτο θέμα, επειδή πρέπει να προχωρήσει η εκτέλεση του έργου που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ζ) Για το έβδομο θέμα, επειδή πρέπει να προχωρήσει η εκτέλεση του έργου, διότι βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή των υπογείων συστημάτων άρδευσης στα γήπεδα ποδοσφαίρου, που αναφέρονται στη μελέτη του έργου, για να ποτίζονται  εν όψει καλοκαιρινής περιόδου.

Η) Για το όγδοο θέμα, επειδή είναι αναγκαία η συμμετοχή του Αντιδημάρχου σε εκδήλωση, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου GEORISK και αφορά την ανάπτυξη έργων γεωθερμικής ενέργειας και έργων ΑΠΕ.

  1. Ονοματοδοσία τμήματος της Περιφερειακής οδού. (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
  2. Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 του Δήμου Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
  3. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών από το Δ.Σ. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
  4. Συνοπτική ανακεφαλαιωτική Έκθεση 4ου τριμήνου για την πορεία του έργου «Κατασκευή Κτιρίων Γυμνασίου και Λυκείου στην περιοχή ΚΕΓΕ του Δήμου Αλεξανδρούπολης». (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
  5. Αντικατάσταση Πρόεδρου Επιτροπής  Οριστικής Παραλαβής  για το έργο « Κατασκευή βάσης γλυπτού καραβιού». (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
  6. Ανακοίνωση του Ορισμού Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας των Υλικών για το έργο «Πολιτιστικό Κέντρο Νίψας», προϋπολογισμού 30.000 € με ΦΠΑ. (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
  1. Ανακοίνωση του Ορισμού Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας των Υλικών για το έργο «Bελτιώσεις χώρων άθλησης γηπέδων ποδοσφαίρου και εγκατάσταση συστημάτων άρδευσης» προϋπολογισμού 190.000 € με ΦΠΑ. (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
  1. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου Δ.Ε Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα Ιωάννη στην Αθήνα, στις 6 Ιουνίου 2019. (Εισηγ. κ. Πρόεδρος του Δ.Σ.)