Προκήρυξη νέων θέσεων εργασίας για την ενίσχυση των νοσοκομείων του Έβρου

633

Προκήρυξη νέων θέσεων εργασίας για την ενίσχυση των νοσοκομείων του Έβρου.

Συγκεκριμένα:
Νοσοκομείο Διδυμοτείχου
3 θέσεις ΤΕ Νοσηλευτικής
1 θέση ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής
1 θέση ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (Νοσοκόμου)
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης
10 θέσεις ΤΕ Νοσηλευτικής
4 θέσεις ΔΕ Νοσηλευτικής
1 θέση ΠΕ Μηχανικών Ηλεκτρονικής

Οι θέσεις αυτές μόνιμου προσωπικού πλην ιατρών 5 για το Γ.Ν.Διδ/χου και 15 για το Π.Γ.Ν.Αλεξ/λης αυτές έρχονται να προστεθούν α) σε αυτές που είχαν ήδη εγκριθεί (3 για Διδ/χο και 5 για Π.Γ.Ν.Α) καθώς και στις νέες θέσεις γιατρών ΕΣΥ (6 για Διδ/χο και 17 για Π.Γ.Ν.Α.). Με αυτές τις προκηρύξεις και τον ισχύοντα από 1/1/2019 κανονισμό του 1 προς 1, που σημαίνει ότι όποια θέση κενωθεί για οποιοδήποτε λόγο (συνταξιοδότηση, παραίτηση, κινητικότητα κ.λ.π.) θα προκηρύσσεται αμέσως, καλύπτεται σημαντικό μέρος των κενών σε προσωπικό.