Διορία ΕΛΓΑ για ενστάσεις σε αγρότες που χτυπήθηκαν οι καλλιέργειες τους από το χαλάζι

201

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε, σήµερα, 10/04/2019, τον πίνακα µε τα
πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών από το ζηµιογόνο αίτιο ΧΑΛΑΖΙ της 26/06/2018 στις
καλλιέργειες παραγωγών της ∆/Τ.Κ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΕΩΣ. Τα πορίσµατα αυτά είναι
στη διάθεση των ενδιαφεροµένων παραγωγών για 10 ηµερολογιακές ηµέρες, δηλαδή
µέχρι την 22/04/2019. Κάθε ενδιαφερόµενος παραγωγός µπορεί να πληροφορηθεί τα
πορίσµατα των πραγµατογνωµοσυνών και όποιος διαφωνεί µε αυτά, µπορεί να
υποβάλει αίτηση επανεκτίµησης µέσα στην παρακάτω προθεσµία των 10
ηµερολογιακών ηµερών.
Χρονικό διάστηµα υποβολής ενστάσεων
.
Ο Πίνακας αυτός περιέχει µόνο τα αποτελέσµατα των επιτόπιων
πραγµατογνωµοσυνών που διενήργησαν οι γεωπόνοι εκτιµητές του ΕΛ.Γ.Α. στα
αγροτεµάχια, όπως αυτά δηλώθηκαν από τους καλλιεργητές τους. Σε καµιά περίπτωση
δεν εκφράζει την αποζηµιώσιµη παραγωγή των ζηµιωθέντων αγροτεµαχίων και το ύψος
της αποζηµίωσης που προκύπτει από αυτή και δεν δηµιουργεί δέσµευση στον
Οργανισµό για καταβολή αποζηµίωσης.
η εµπρόθεσµη, υποβολή από τον παραγωγό ∆ήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής στην
οποία θα αναφέρονται και οι ζηµιωθείσες καλλιέργειες.
η εµπρόθεσµη καταβολή της αντίστοιχης ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α.,
Υπενθυµίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της σχετικής
αποζηµίωσης είναι:
.
Από: 10/04/2019 έως: 22/04/2019
Ο Ανταποκριτής ΕΛ.Γ.Α.
ΜΑΡΙΝΑ ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆Ο