Συνεδριάζει ο Δήμος Ορεστιάδας

249
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο  67 του N. 3852/2010, στις 09.04.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
  Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
  Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης
1. Λήψη απόφασης με θέμα: «Στρατηγικός Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού ετών 2020 – 2023»

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

2. Έγκριση 3ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος 2019.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

3. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας

4. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου με κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης στις γεωτρήσεις του αγροκτήματος Οινόης – Σάκκου Ορεστιάδας» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014 – 2020.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

5. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου με κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης στις γεωτρήσεις του αγροκτήματος Κλεισσούς Ορεστιάδας» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014 – 2020.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

6. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου με κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης στις γεωτρήσεις του αγροκτήματος Σαγήνης Ορεστιάδας» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014 – 2020.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

7. Έγκριση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης άπορου δημότη.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας

8. Έγκριση επιχορήγησης του Μορφωτικού Συλλόγου «Λαογραφικό Μουσείο Νέας Ορεστιάδας και Περιφέρειας»  για το  έτος 2019.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

9. Έγκριση συνδιοργάνωσης ημερίδας από το Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας και το Δήμο Ορεστιάδας στις 14.4.2019 με θέμα: «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», έγκριση των δαπανών και εξειδίκευση της πίστωσης.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

10. Έγκριση μελέτης και σχεδίων τευχών δημοπράτησης του έργου: «Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου με κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης στις γεωτρήσεις του αγροκτήματος Οινόης – Σάκκου Ορεστιάδας».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

11. Έγκριση μελέτης και σχεδίων τευχών δημοπράτησης του έργου: «Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου με κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης στις γεωτρήσεις του αγροκτήματος Κλεισσούς Ορεστιάδας».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

12. Έγκριση μελέτης και σχεδίων τευχών δημοπράτησης του έργου: «Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου με κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης στις γεωτρήσεις του αγροκτήματος Σαγήνης Ορεστιάδας».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

13. Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Ορεστιάδας στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με την υποβολή πρότασης με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ορεστιάδας».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

14. Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Ορεστιάδας στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με την υποβολή της πρότασης: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Ορεστιάδας».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

15. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. – Τακτοποιητικού του έργου: «Διαμόρφωση Πάρκου Β. Κυριακίδη».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Έργα συντήρησης και υποδομών στην Ορεστιάδα 2016».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης          

17. Έγκριση παραίτησης της εταιρείας «Α. Δεμερτζής – Κ. Κούτρας & ΣΙΑ Ο.Ε.», από οποιαδήποτε οικονομική διεκδίκηση σχετικά με το έργο: «Κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης, σε αντικατάσταση του υπάρχοντος επιφανειακού, στις γεωτρήσεις της Τοπικής Κοινότητας Ορμενίου Δήμου Ορεστιάδας».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

18. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 10/2019 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά την κατάληψη τμήματος οδοστρώματος για την τοποθέτηση κατασκευής στάθμευσης ποδηλάτων επί της οδού Ευριπίδου 77 στην Ορεστιάδα.

Εισηγητής: ο Πρόεδρος της  Ε.Π.Ζ. Χρήστος Ορμανλίδης

19. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 11/2019 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά την τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων στάσης και στάθμευσης για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων επί της οδού Αδριανουπόλεως 130 στην Ορεστιάδα.

Εισηγητής: ο Πρόεδρος της  Ε.Π.Ζ. Χρήστος Ορμανλίδης

20. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 12/2019 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά την τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων στάσης και στάθμευσης για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων επί της οδού Σκρα (Σωτ. Τσερκέζη) 54 στην Ορεστιάδα.

Εισηγητής: ο Πρόεδρος της  Ε.Π.Ζ. Χρήστος Ορμανλίδης

21. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 13/2019 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά την μονοδρόμηση ανώνυμης οδού παραπλεύρως του προαύλιου χώρου της Εκκλησίας  της Παναγίας Κλεισσούς, μήκους 80 μέτρων.

Εισηγητής: ο Πρόεδρος της  Ε.Π.Ζ. Χρήστος Ορμανλίδης

22. Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας