Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα στο Δήμο Σουφλίου

449

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 2 Απριλίου έτους 2019 και ώρα 20:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1. Αποδοχή Επιχορήγησης για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου προς τρίτους Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ (Επείγον λόγω στενών χρονικών προθεσμιών)

2. Έγκριση Πρόσληψης Μόνιμου προσωπικού για την στελέχωση θέσεων μονάδων του Δήμου στο πλαίσιο του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι
Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ (Επείγον λόγω στενών χρονικών προθεσμιών)

3. Έγκριση της υπ. αρ. 12/2019 απόφασης του ΚΕΚΟΠΑΠ σχετικά με την 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2019
Εισηγητής : κ. Κάβουρας Δημήτριος – Πρόεδρος ΚΕΚΟΠΑΠ
(Επείγον λόγω στενών χρονικών προθεσμιών)