Συνεδριάζει ο Δήμος Ορεστιάδας

402
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο  67 του N. 3852/2010, στις 19.03.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
  Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
  Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

 

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης
1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου 2018.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

2. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ορεστιάδας οικονομικού έτους 2019.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

3. Ορισμός ελεγκτών του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου για τη διαχειριστική περίοδο 01.01.2018 έως 31.12.2018 στις Δ.Ε.Ρ.Τ.Ο., ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο. και Διαδημοτική Επιχείρηση Ανάδειξης του ποταμού Άρδα του Δήμου Ορεστιάδας.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας

4. Λύση της από 14.09.2018 Προγραμματικής Σύμβασης (18SYMV003807325 2018-10-09) μεταξύ του Δήμου Ορεστιάδας και της Ανώνυμης Εταιρία με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Α.Ε.) με τίτλο: «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Ορεστιάδας».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου   Ιωάννης Παπαϊωάννου

5. Έγκριση εξειδίκευσης της δαπάνης για τον Περιοδικό έλεγχο του ανελκυστήρα στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Ορεστιάδας (ΣΑΤΑ).

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης       

6. Έγκριση εξειδίκευσης της δαπάνης για την Συντήρηση του ανελκυστήρα στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Ορεστιάδας (ΣΑΤΑ).

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης       

7. Έγκριση τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Οδική Σύνδεση οικισμού Πύργου με ΒΙ.ΠΕ. Ορεστιάδας».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

8. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του έργου: «Κατασκευή κυκλικών κόμβων και νησίδας στο Δήμο Ορεστιάδας».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης          

9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων στην Ορεστιάδα 2015».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης          

10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του υποέργου: «Βελτίωση υποδομών χώρων διαβίωσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων (Ρομά) Ορεστιάδας» της πράξης: «Βελτίωση υποδομών χώρων διαβίωσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων (Ρομά) Ορεστιάδας».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης          

11. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στις Δ.Ε. Ορεστιάδας – Κυπρίνου 2017».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

12. Συναίνεση παραχώρησης προς χρήση δημοτικής έκτασης.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Ιωάννης Περιστεράκης

13. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών.  

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης       

14. Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας