Εννέα μόνιμες θέσεις μέσω ΑΣΕΠ στον Έβρο

887

Στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση έχει αποσταλεί η προκήρυξη 2Κ/2019 (που αρχικά είχε εκδοθεί ως 11Κ/2019) του ΑΣΕΠ, η οποία αφορά 1.116 μόνιμες θέσεις εργασίας. Η ανακοίνωση του Α.Σ.Ε.Π.:

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 2Κ/2019 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων εκατό δεκαέξι (1.116) θέσεων τακτικού προσωπικού κλάδων και ειδικοτήτων κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Οι θέσεις για τον Έβρο ανέρχονται σε 9 συνολικά και αφορούν τα νοσοκοκομεία Αλεξανδρούπολης και Διδυμοτείχου καθώς και το Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης ειδικοτήτων ΠΕ, ΔΕ, ΤΕ και ΥΕ: Αλεξανδρούπολη (συνολικά 5 θέσεις)

1 θέση ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ στον φορέα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ”)

-4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ

1 θέση ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ τον φορέα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ”)

-4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ

2 θέσεις ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ στον φορέα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ”)

– 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

1 θέση ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ  στον φορέα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ”)

– 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ Διδυμότειχο (συνολικά 3 θέσεις)

1 θέση ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  στον φορέα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ “ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ”)

– 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

1 θέση ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ στον φορέα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ “ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ”)

– 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

1 θέση ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ στον φορέα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ “ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ”)

– 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη (1 θέση)

1 θέση ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ στον φορέα: ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

– 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο  (Πίνακας Θέσεων).