Ενίσχυση των αγροτών που δραστηριοποιούνται σε προστατευόμενες περιοχές του Έβρου

369

Την έγκριση για τη συμμετοχή και υποβολή πρότασης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. για την πράξη/έργο «Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές της ΠΑΜΘ», μέσω των οποίων θα δημιουργηθούν μελέτες που θα βοηθήσουν την ενίσχυση της προστασίας των περιοχών αυτών, αλλά και τους αγρότες που δραστηριοποιούνται εντός τους, έδωσε το περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜΘ την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου.

 Στόχος της πρότασης, είναι η προώθηση της αειφόρου διαχείρισης των αγροτικών εκτάσεων που βρίσκονται στις προστατευόμενες περιοχές εφαρμογής του και ταυτόχρονα της διατήρησης και προστασίας της τοπικής βιοποικιλότητας, βάσει κυρίως των απαιτήσεων των Οδηγιών της ΕΕ, μέσω της εκπόνησης Θεματικών Σχεδίων Διαχείρισης (ΘΣΔ) για τον Τομέα της Γεωργίας και της Κτηνοτροφίας σε προστατευόμενες περιοχές της ΠΑΜΘ – περιοχές του δικτύου NATURA 2000  και Εθνικά Πάρκα – με σημαντικές εκτάσεις γεωργικής χρήσης.

Η υλοποίηση των σχεδίων διαχείρισης αναμένεται να συμβάλλει στους στόχους της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα και του Εθνικού Πλαισίου Δράσεων Προτεραιοτήτων (ΠΔΠ) για τη χρηματοδότηση περιοχών NATURA 2000 κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, δρώντας συμπληρωματικά και σε συνέργεια με συναφείς παρεμβάσεις άλλων Ταμείων και Φορέων, αλλά και στη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τη διαχείριση και προστασία των προστατευόμενων περιοχών και της βιοποικιλότητας (π.χ. Σχέδια Διαχείρισης Περιοχών NATURA) καθώς προβλέπεται συνέργεια και συμπληρωματικότητα με τα Διαχειριστικά Σχέδια των Προστατευόμενων Περιοχών.

Δύο θεματικά σχέδια διαχείρισης

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αν. Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Γεώργιος Τσακίρης, που σημείωσε πως η πρόταση που θα υποβληθεί θα αφορά την εκπόνηση συνολικά δύο θεματικών σχεδίων διαχείρισης (ΘΣΔ), δηλαδή μελετών για την εξειδίκευση της περιβαλλοντικής διαχείρισης για τη Γεωργία (συμπεριλαμβανομένης της Κτηνοτροφίας) και τα αγροτικά οικοσυστήματα  σε δύο διακριτές χωρικές ενότητες / Ομάδες προστατευόμενων περιοχών της ΠΑΜΘ.

Η πρώτη έχει να κάνει με την Ανατολική Ροδόπης και τον Έβρο, και έχει να κάνει με τις εξής περιοχές: Δάσος Δαδιάς – Σουφλί, Παραποτάμιο Δάσος Βορείου Έβρου και Άρδα,  Νότιο Δασικό Σύμπλεγμα Έβρου, Δέλτα Έβρου,  Ορεινός Έβρος – ΚοιλάδαΔερείου,  Κοιλάδα Ερυθροποτάμου, Ασβεστάδες, Κουφόβουνο, Βρυσικά, Σαμοθρακη: Όρος Φεγγάρι και Παράκτια Ζώνη,  Εθνικό Πάρκο Δέλτα Έβρου (εκτός περιοχών NATURA), Κοιλάδα Φιλιούρι.

Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει την Δυτική πλευρά της Περιφέρειας, και αφορά τις εξής περιοχές: Κοιλάδα Κομψάτου , Κεντρική Ροδόπη και Κοιλάδα Νέστου,  Όρος Φαλακρό,  Εθνικό πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (εκτός περιοχών NATURA), Εθνικό πάρκο οροσειράς Ροδόπης (εκτός περιοχών NATURA), Δέλτα Νέστου και Λιμνοθάλασσες Κεραμωτής και Νήσος Θασοπούλα, Κοιλάδα Τιμίου Προδόμου – Μενοίκιον.

Τι θα περιλαμβάνουν τα σχέδια διαχείρισης

Στο πλαίσιο της εκπόνησης των ΘΣΔ, θα μελετηθούν σε τοπικό επίπεδο, οι επιδράσεις της αγροτικής δραστηριότητας στη βιοποικιλότητα και θα σχεδιαστούν εξειδικευμένες φιλοπεριβαλλοντικές γεωργικές δράσεις και πρακτικές, με πρόβλεψη τήρησης δεσμεύσεων – υποχρεωτικού ή εθελοντικού χαρακτήρα – και μικρής κλίμακας μη παραγωγικές επενδύσεις, με ανάλυση και τεκμηρίωση του κόστους υλοποίησης / εφαρμογής.

Τελικός σκοπός θα είναι ο σχεδιασμός μέτρων, γεωργικών δράσεων και πρακτικών που θα δύνανται να χρηματοδοτηθούν και να υλοποιηθούν από σχετικά μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020, άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα αλλά και αν καθυστερήσει η εκπόνηση των σχεδίων, η χρηματοδότηση μπορεί να γίνει και από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της επόμενη περιόδου, 2021-2027.

Διαβούλευση με τους φορείς

Η εκπόνηση των ΘΣΔ θα συμπεριλαμβάνει διαδικασίες διαβούλευσης με τους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς καθώς και συνεργασίας με δημόσιους οργανισμούς και υπηρεσίες για την επίτευξη συνέργειας και συμπληρωματικότητας με συναφείς δράσεις και ειδικά με τα σχέδια διαχείρισης των περιοχών NATURA.

Μέγιστη συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη ανά ΘΣΔ ορίζεται το ποσό των 90.000 ευρώ, δηλαδή 180.000 ευρώ για την Περιφέρειά μας, ενώ ήδη τα στελέχη της υπηρεσίας της περιφέρειας έχουν έρθει σε επαφή με τους εκπροσώπους της υπηρεσίας διαχείρισης του μέτρου, ώστε να είναι έτοιμοι να υποβάλλουν την πρότασή τους εντός της προθεσμίας, που λήγει μέσα στο Μάρτιο.

Μάλιστα εξέφρασαν την ελπίδα πως θα έχουν ένα θετικό αποτέλεσμα, μιας και δεν φαίνεται μέχρι τώρα να έχει υπάρξει ενδιαφέρον για την κατάθεση προτάσεων από άλλες περιφέρειες.

paratiritis-news.gr