Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης

245

 Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 07/03/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Τακτική Συνεδρίαση (8η), για συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα:

 1. Αιτήσεις-Ενημερώσειs.
 2. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 του Δήμου Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 3. Εισηγητική έκθεση για την υποχρεωτική αναμόρφωση του εγκεκριμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2019 του Δήμου Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 34574/05-07-2018 , τις οδηγίες της εγκυκλίου 44485/6.8.2019 και την με αριθ. 65270/19.11.2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

 1. Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 2. Ανάκληση των 197/2001, 275/2002 και 317/2002 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την παραχώρηση, κατά χρήση, δημοτικής έκτασης 10.625 τ.μ.  αγροκτήματος Αισύμης Έβρου στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Έβρου για την ανέγερση Αθλητικού Κέντρου. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 3. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Φερών». (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 4. Έγκριση Έκθεσης Εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης ¨Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου Αλεξανδρούπολης¨ (Κ.Ε.Π.Α.Δ.Α.). (Εισηγ. κ. Κυρτσίδης Αρ.)  
 5. Έγκριση Έκθεσης Εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης ¨Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Τοπικής Ανάπτυξης Φερών¨(Κ.Δ.Ε.Τ.Α.Φ.). (Εισηγ. κ. Κυρτσίδης Αρ.)  
 6. Έγκριση Έκθεσης Εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης ¨Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Φερών¨(Κ.Δ.Ε.Π.Α.Φ.). (Εισηγ. κ. Κυρτσίδης Αρ.)  
 7. Έγκριση Έκθεσης Εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης ¨Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Τραϊανούπολης¨ (Εισηγ. κ. Κυρτσίδης Αρ.) 
 8. Έγκριση Έκθεσης Εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης ¨Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξανδρούπολης¨(ΔΗΚΕΑΛ). (Εισηγ. κ. Κυρτσίδης Αρ.)  
 9. Έγκριση Έκθεσης Εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης ¨Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία καταπολέμησης κοινωνικού αποκλεισμού Φερών¨(Α.ΜΗ.Κ.Ε.Κ.Κ.Α.Φ.). (Εισηγ. κ. Κυρτσίδης Αρ.)  
 10. Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου για τη συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την ανέλκυση, απομάκρυνση ή εξουδετέρωση ναυαγίων ή πλοίων. (Εισηγ. κ. Πρόεδρος του Δ.Σ.)