Ορεστιάδα: Στο Δήμο παραχωρήθηκε το “Νίκος Σαμαράς”

666

Στο Δήμο Ορεστιάδας παραχωρήθηκε το κλειστό γυμναστήριο της πόλης “Νίκος Σαμαρας” για 20 χρόνια.

Δείτε την απόφαση:

Παραχωρείται κατά χρήση στον Δήμο Ορεστιάδας για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών, χωρίς αντάλλαγμα, το κλειστό γυμναστήριο «Νίκος Σαμαράς» που έχει κατασκευαστεί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σε δωρεάν παραχωρημένη από τον Δήμο Ορεστιάδας δημοτική έκταση εμβαδού 16.100 τμ.

Η παραχωρημένη αυτή έκταση βρίσκεται στο Ο.Τ. 451 του συνοικισμού Οινόης, όπως απεικονίζεται στο από Απρίλιο 2018 συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα του Δήμου Ορεστιάδας, με συντάκτη τον Πολιτικό Μηχανικό Σαράντη Παπαδόπουλο, κλίμακας 1:200 και περιμετρικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α, και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

Η παραχώρηση χρήσεως του κλειστού γυμναστηρίου πραγματοποιείται υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/23-02-2012), όπως τροποποιήθηκε το πρώτο εδάφιο με το άρθρο 44 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) και συγκεκριμένα: α) Να διατηρείται η αθλητική χρήση του παραχωρούμενου κλειστού γυμναστηρίου για όλη τη διάρκεια της παραχώρησης. β) Το συνολικό κόστος τυχόν εργασιών για την ανέγερση ή κατασκευή νέων εγκαταστάσεων ή η τέλεση εργασιών επισκευής, ανακαίνισης, επέκτασης ή βελτίωσης των υφιστάμενων, να γίνεται με δαπάνες του Δήμου Ορεστιάδας, βάσει μελετών που θα συντάσσονται από τον Δήμο Ορεστιάδας και θα εγκρίνονται από τη Γ.Γ.Α.. γ) Το σύνολο των πάσης φύσεως λειτουργικών δαπανών να καλύπτεται αποκλειστικά και μόνο από τον Δήμο Ορεστιάδας.

Η παραχώρηση διενεργείται υπό τον όρο του αμεταβίβαστου σε τρίτους και θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής ανάμεσα στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και τον Δήμο Ορεστιάδας.