Συνεδριάζει ο Δήμος Ορεστιάδας

324

Θέματα ημερήσιας διάταξης 12/2/2019

1. Έγκριση τροποποίησης σκοπού υπολοίπου δανείου, ποσού 304.789,43 €, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.3463/2006.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας

2. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης –  έλεγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς- για την διαπραγμάτευση  με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019»  (Αριθμ. Πρωτ. 246/04.01.2019).

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

3. Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Φωτισμός Γηπέδου Κυπρίνου». 

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

4. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών  κληρώσεων της παρ. 5, του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (απευθείας ανάθεση έργου και μελέτης)  μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του ΚΗΣΚ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων)   για το έτος 2019. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης
5. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «βελτίωση βατότητας αγροτικού δρόμου σύνδεσης Τ.Κ. Πενταλόφου με περιοχή Μπάρας Τριγώνου Δήμου Ορεστιάδας».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

   

6. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου : «Αντικατάσταση ιστών φωτισμού».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης          

7. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 3/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ. που αφορά χώρο στάθμευσης ΑΜΕΑ.

Εισηγητής: ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. Χρήστος Ορμανλίδης           

8. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 2/2019 απόφασης Ε.Π.Ζ. που αφορά την έγκριση πρόσβασης πεζών μέσω κοινόχρηστου χώρου.

Εισηγητής: ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. Χρήστος Ορμανλίδης           

9. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών.  

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης       

10. Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας