Έρχονται οι κυκλικοί κόμβοι και στην Ορεστιάδα!

1574

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» εκτιμώμενης αξίας 84.677,42 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ (105.000,00 με Φ.Π.Α. 24%). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (συμπεριλαμβάνει και Η/Μ εργασίες) με προϋπολογισμό 70.005,49 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα
και απολογιστικά) και β) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 13.894,12 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα).

 

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.orestiada.gr).

3. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο πρότυπο τεύχος διακηρύξεων της ΕΑΑΔΗΣΥ, για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.

4.Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2552 350346-347, FAX επικοινωνίας 25520 350357, αρμόδιος υπάλληλος κ. Παπαδόπουλος Μιχαήλ και Σκερλετίδου Αικατερίνη.

5. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11/01/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 23.00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 17/01/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

6.Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

7.Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά την παρ. 2α του άρθρου 95 του Ν.4412/2016.

8. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας α) ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (συμπεριλαμβάνει και Η/Μ εργασίες) με προϋπολογισμό 70.005,49 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιστικά) και β) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 13.894,12 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα) και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της ως άνω παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

9. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.693,55 ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της αναλυτικής διακήρυξης, ήτοι μέχρι 11/12/2019, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

10. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ) για το ποσό των 105.000,00 €. Δεν θα χορηγηθεί προκαταβολή.

11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ορεστιάδας.

12. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου : 6 μήνες.