Συνεδριάζει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης

373

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

   Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 14/11/2018  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:00 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Τακτική Συνεδρίαση (36η), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα:

  1. Αιτήσεις-Ενημερώσειs.
  2. Έγκριση 14ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
  3. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών από το Δ.Σ. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
  4. Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων του οικισμού Πυλαίας (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
  5. Καταλογισμός αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών από επιδοτούμενους των προγραμμάτων του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
  6. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΕΡΩΝ –  ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΦΕΡΩΝ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (1984)» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
  7. Τροποποίηση-Συμπλήρωση της αριθ. 607/2018 Α.Δ.Σ. ¨ Γνωμοδότηση για τις μεταβολές σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2019-2020 ¨ (Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χ.)
  8. Έγκριση της αριθ. 321/2018 Απόφασης του Δ.Σ. ΔΕΥΑΑ « Περί τροποποίησης της υπ΄αριθ. 326/2017 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑ με θέμα «Καθορισμός Τιμολογίων έτους 2018»» (Εισηγ. κ. Ουζουνίδης Γ.)
  9. Έγκριση Δαπανών για την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Τροχαίων Συμβάντων (Εισηγ. κ. Μακρή Κ.)
  10. Ψήφισμα σχετικά με τη Θανάτωση Ίππων στο Δέλτα του Έβρου (Εισηγ. κ. Γκότσης Ν.)

Η παρούσα να επιδοθεί στον /στην κ.

και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Κωνσταντίνος Γκοτσίδης