Προσοχή από αύριο μέχρι τις 31.12 σε όσους οδηγούν στο δρόμο Αισύμης – Λεπτοκαρυάς

626

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  στην Εθνική Οδό  Νο 53 Αισύμης – Λεπτοκαρυάς,από την Χ.Θ. 23+100 έως την Χ.Θ. 29+400 για τις ανάγκες   κατασκευής του έργου «Διασύνδεση του Αιολικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ)  στη θέση «Κορφοβούνι» και του υποσταθμού ανύψωσης 20/150 KV Αισύμης του  Δήμου Αλεξ/πολης

Άρθρο   1ο

  1. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αφορούν την τοποθέτηση εργοταξιακής σήμανσης και την στένωση του  οδοστρώματος από την Χ.Θ. 23+100 έως την Χ.Θ. 29+400 της Ε.Ο. Νο 53 Αισύμης –Λεπτοκαρίας , για την κατασκευή  τάφρου από όπου θα διέρχονται καλώδια μέσης τάσης σύμφωνα και με το ανωτέρω (3) σχετικό.
  2. Θα πραγματοποιείται  τμηματικά η στένωση της πλευράς του ρεύματος κυκλοφορίας στο τμήμα της οδού που θα λαμβάνουν χώρα οι εργασίες  και η κίνηση των οχημάτων προς το ελεύθερο ρεύμα κυκλοφορίας, το πλάτος του οποίου θα είναι τουλάχιστον τρία μέτρα, θα πραγματοποιείται εναλλάξ σε ίσο χρόνο, με την χρήση προσωρινών φωτεινών σηματοδοτών για μήκος εργοταξιακής ζώνης από 50 μέτρα και έως 300 μέτρα.
  3. Το ανώτατο  όριο ταχύτητας στα σημεία εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται στα 50 χλμ/ώρα σε απόσταση  300 μέτρων από το σημείο εκτέλεσης των εργασιών και στα 30 χλμ/ώρα σε απόσταση 100 μέτρων από το σημείο αντίστοιχα
  4. Η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί του ανωτέρου τμήματος του οδικού δικτύου, να πραγματοποιούνται  μόνο κατά την διάρκεια της ημέρας.
  5.  Σε κάθε περίπτωση οι εργασίες να εκτελούνται, κατόπιν προφορικής συνεννόησης και έγκρισης του  Τ.Τ.Αλεξ/πολης, προκειμένου αποφευχθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων συνέπεια τοπικών ιδιαιτεροτήτων  ή έκτακτων γεγονότων (εκδηλώσεων, δυσμενών καιρικών συνθηκών κλπ).
  6. Μετά το τέλος των ανωτέρω εργασιών η εργοταξιακή  σήμανση θα απομακρυνθεί και η οδός θα παραδοθεί στην κυκλοφορία απόλυτα ασφαλείς για την κυκλοφορία των οχημάτων.  

 

Άρθρο   2ο

α. Οι διατάξεις του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, ισχύουν από 06:00 ώρα την 12-11-2018, ημέρα Δευτέρα από την δημοσίευση της παρούσας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 109 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα  με το άρθ.4 του Ν.3861/2010, θα διαρκέσουν μέχρι την 31/12/2018  και εφαρμόζονται από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων με μέριμνα και ευθύνη της αναδόχου «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙ Α.Ε.», η οποία επί πλέον υποχρεούται, για τον τακτικό έλεγχο και συντήρηση της προσωρινής σήμανσης.

β. Η εφαρμογή της παρούσας Απόφασης ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αλεξανδρούπολης.

γ. Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης διώκονται και τιμωρούνται κατά τις διατάξεις των άρθρων 3,4 και 104 του Ν.2696/1999 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 2, 3 και 93 του Ν. 3542/07 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.».-