Συνεδριάζει ο Δήμος Ορεστιάδας, δείτε τα θέματα

399

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο  67 του N. 3852/2010, στις 23.10.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
  Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
  Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.
   

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας

2. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου 2018.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας

3. Επαναπροσδιορισμός ζωνών και τιμών των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ορεστιάδας για το έτος 2019.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας

4. Έγκριση υποβολής αιτήματος του Δήμου Ορεστιάδας προς τη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Α.Μ.Θ. Τμήματος Αναδασμού – Εποικισμού για την παραχώρηση προς χρήση του οικοπέδου με αριθμό 30δ (Ο.Τ. 55α) για 20 χρόνια.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

5. Έγκριση διοργάνωσης θεατρικής παράστασης από το Δήμο Ορεστιάδας στις Τ.Κ. Κομάρων και Πενταλόφου, έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

6. Έγκριση εκτέλεσης εργασιών εντός οριακής προθεσμίας για το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις και έργα υποδομής στην περιοχή επέκτασης Ορεστιάδας.»    

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης       

7. Έγκριση 3ου πρακτικού ελέγχου επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του διαγωνισμού του έργου: «Έργα υποδομής στις Δ.Ε. Κυπρίνου και Τριγώνου.»

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης       

8. Διαγραφές – διόρθωση και μεταφορά υπολοίπων από χρηματικούς καταλόγους.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας

9. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 242/2018 απόφαση της ΔΗΚΕΠΑΟ που αφορά την έγκριση Ισολογισμού 2017.

Εισηγητής: ο Πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑΟ Αρχοντής Αρχοντίδης

10. Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας