Ενισχύονται τα τελωνεία Καστανεών και Ορεστιάδας

1972

Προκειμένου να ενισχυθούν τα Τελωνεία Αγίου Νικολάου, Καστανέων, Λευκάδας, Μεγίστης, Μυκόνου, Ορεστιάδας, Σάμου και Σκιάθου και να εξασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών που παρουσιάζουν, καλούνται υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε., κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, που ενδιαφέρονται να μετατεθούν ή να αποσπαστούν, να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως και την 31/10/2018.

Υπενθυμίζεται ότι η σχετική αίτηση των υπαλλήλων υποβάλλεται στην Υπηρεσία μας διαμέσου των Υπηρεσιών στις οποίες ανήκουν οι υπάλληλοι, συνοδευόμενη από διαβιβαστικό της Υπηρεσίας τους, στο fax 210.33.75.049 (ή εναλλακτικά στο email [email protected]). Στο διαβιβαστικό θα πρέπει να αναφέρεται η γνώμη του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΔΑΔ Β 1048262 ΕΞ 2015/08.04.2015 έγγραφο. Στην περίπτωση που οι υπάλληλοι υπηρετούν για οποιονδήποτε λόγο σε άλλη υπηρεσία από αυτήν στην οποία ανήκει η οργανική τους θέση, η αίτησή τους θα πρέπει να κοινοποιείται και στην τελευταία, ώστε να λαμβάνει γνώση ο Προϊστάμενος αυτής και να εκφράζει την άποψή του.

Για την τελική επιλογή θα ληφθούν υπόψη α) οι υπηρεσιακές ανάγκες και β) η αριθμητική δύναμη του προσωπικού των υπηρεσιών προέλευσης των υποψηφίων. Τονίζεται ότι οι υποβληθείσες δηλώσεις προτίμησης δεν είναι δεσμευτικές για την υπηρεσία.

Με ευθύνη των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών, στις οποίες αποστέλλεται το παρόν έγγραφο, παρακαλούνται να λάβουν γνώση ενυπόγραφα ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο όλοι οι υπάλληλοι.