Προκήρυξη θέσεων προϊσταμένων στο Δήμο Σαμοθράκης

785

Προκήρυξη για την πλήρωση των κάτωθι θέσεων προϊσταμένων των Υπηρεσιακών Μονάδων του Δήμου Σαμοθράκης:

 

 • Αυτοτελές Γραφείο ΚΕΠ
 • Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας
 • Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
 • Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
 • Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών
 • Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
 • Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν υπάλληλοι με βαθμό Α’ που ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ ή ΤΕ  ή ΔΕ εφόσον κατέχουν βαθμό Α΄ ή έχουν ασκήσει για τουλάχιστον ένα (1) έτος καθήκοντα προϊσταμένου τμήματος
 • Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση προϊσταμένου οποιουδήποτε επιπέδου, υπάλληλος που αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων. Επίσης δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταμένου ούτε να τοποθετηθεί προϊστάμενος υπάλληλος, ο οποίος διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία ή έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αναφερόμενα στο άρθρο 16 παράγραφος 1 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων αδικήματα ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως ισχύει.
 • Υπάλληλος που κατέχει το βασικό τίτλο σπουδών, ο οποίος αποτελεί το τυπικό προσόν του κλάδου, οι υπάλληλοι του οποίου προβλέπεται να προΐστανται στη θέση που προκηρύσσονται με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σαμοθράκης όπως ισχύει με την αρίθμ. 15526/3-9/2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης (ΔΕΚ4124/20-9-2018 τ. Β΄), μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής ανεξαρτήτως του κλάδου στον οποίο ανήκει.
 • Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας.
 • Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για πέντε (5) θέσεις κατ’ ανώτατο.
 • Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας που επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, η οποία συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα προς το στο Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών – Γραφείο Προσωπικού μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών που αρχίζει την 8/10/2018 και λήγει στις 19/10/2018.
 • Η παρούσα τοιχοκολλάται στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας, με σχετικό αποδεικτικό και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου και κοινοποιείται σε κάθε υπάλληλο που πληροί τις προϋποθέσεις για τις θέσεις που προκηρύσσονται.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Βίτσας Αθανάσιος