Δώστε ένα τέλος στην απαξίωση των Ε.Μ.Θ

1116

Με σχετικό έγγραφό του, το αρμόδιο τμήμα του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Δ6/1γ), ενημερώνει το προσωπικό προέλευσης ΕΠΥ – ΕΜΘ (του ν.1848/1989), ότι, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να υποβάλλει αίτηση, προκειμένου να του αναγνωρισθεί ως χρόνος μετοχικής σχέσης του με τον Ε.ΛΟ.Α.Α. η στρατιωτική υπηρεσία που διένυσε από την κατάταξή του μέχρι την 25 Ιουλ 2011, με την καταβολή πρόσθετης κράτησης 2%.

Με την ανάγνωση του ανωτέρω εγγράφου, οι συνάδελφοί μας θεσμού ΕΠΥ – ΕΜΘ, για μια ακόμη φορά προβληματίστηκαν για τη διαχρονική άνιση μεταχείριση που υφίστανται έναντι των συναδέλφων μας, ομοειδούς θεσμού των νόμων 445/1974 και 705/1977, οι οποίοι ουδέποτε κατέβαλλαν την υπόψη εισφορά, κατά παρέκκλιση των υφιστάμενων νομικών διατάξεων, καθόσον τούτη (η εισφορά) θεωρήθηκε ως μη ηθική.

Με αφορμή το ανωτέρω έγγραφο και ενόψει του επικείμενου νομοσχεδίου του Υπουργείου σας, λαμβάνοντας δε υπόψη ότι μέχρι και σήμερα με ουσιώδεις παρεμβάσεις σας έχετε διορθώσει χρόνιες αδικίες και αβλεψίες του παρελθόντος, θεωρούμε ότι θα ενσκύψετε στο εν λόγω πρόβλημα και θα υιοθετήσετε τις δίκαιες προτάσεις μας, όπως αυτές κατατέθηκαν με σχετικά έγγραφα της #ΠΟΕΣ και έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση Χρόνου Προϋπηρεσίας ΕΠΥ – ΕΜΘ

 

α. Φ.950.1/ΑΔ.10794/Σ.2453/17.9.2018/ΓΕΑ/Δ6/1γ

β. Υπ΄ αριθμ. 01/25.1.1999 Συνεδρίαση ΔΣ/ΜΤΑ

γ. Υπ΄ αριθμ. 17/07.5.2003 Συνεδρίαση ΔΣ/ΜΤΑ

δ. Υπ΄ αριθμ. 26/13.7.2006 Συνεδρίαση ΔΣ/ΜΤΑ

ε. Υπ΄ αριθμ. 04/25.2.2010 Συνεδρίαση ΔΕ/ΕΛΟΑΑ

στ. Υπ΄ αριθμ. 09/19.9.2013 Συνεδρίαση ΔΕ/ΕΛΟΑΑ

ζ. Υπ’ αριθμ. πρωτ. 554/25.10.2009 έγγραφό μας

η.Υπ’ αριθμ. πρωτ. 16/08.1.2010 έγγραφό μας

θ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 588/17.10.2017 έγγραφό μας

 

Αξιότιμοι κοι Υπουργοί.

 

Με το σχετικό (α) έγγραφό του, το αρμόδιο τμήμα του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Δ6/1γ), ενημερώνει το προσωπικό προέλευσης ΕΠΥ – ΕΜΘ (του ν.1848/1989), ότι, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να υποβάλλει αίτηση, προκειμένου να του αναγνωρισθεί ως χρόνος μετοχικής σχέσης του με τον Ε.ΛΟ.Α.Α. η στρατιωτική υπηρεσία που διένυσε από την κατάταξή του μέχρι την 25 Ιουλ 2011, με την καταβολή πρόσθετης κράτησης 2%.

Με την ανάγνωση του ανωτέρω εγγράφου, οι συνάδελφοί μας θεσμού ΕΠΥ – ΕΜΘ, για μια ακόμη φορά προβληματίστηκαν για τη διαχρονική άνιση μεταχείριση που υφίστανται έναντι των συναδέλφων μας, ομοειδούς θεσμού των νόμων 445/1974 και 705/1977, οι οποίοι ουδέποτε κατέβαλλαν την υπόψη εισφορά, κατά παρέκκλιση των υφιστάμενων νομικών διατάξεων, καθόσον τούτη (η εισφορά), σύμφωνα με τα σχετικά (β) έως και (στ) θεωρήθηκε ως μη ηθική.

Με αφορμή το ανωτέρω έγγραφο και ενόψει του επικείμενου νομοσχεδίου του Υπουργείου σας, λαμβάνοντας δε υπόψη ότι μέχρι και σήμερα με ουσιώδεις παρεμβάσεις σας έχετε διορθώσει χρόνιες αδικίες και αβλεψίες του παρελθόντος, θεωρούμε ότι θα ενσκύψετε στο εν λόγω πρόβλημα και θα υιοθετήσετε τις δίκαιες προτάσεις μας, όπως αυτές κατατέθηκαν με τα σχετικά (ζ) έως και (θ) έγγραφά μας, τα οποία, επισυνάπτουμε συνημμένως, προς υπενθύμισή τους και έχουν ως εξής:

– Η παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν.2936/2001 τροποποιείται από τότε που ίσχυσε ως εξής: «Οι εθελοντές και εθελόντριες μακράς θητείας του Ν. 1848/1989 (ΦΕΚ 112 Α), που είχαν καταταγεί στις Ε.Δ. μέχρι την 31.12.1992, καθίστανται από την κατάταξή μετάταξή τουςστις Ε.Δ. ως εθελοντές και εθελόντριες μακράς θητείας μέτοχοι των Μετοχικών Ταμείων και των υπ΄ αυτών Ειδικών Λογαριασμών των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων Ε.Δ., χωρίς την καταβολή καμιάς πρόσθετης κράτησης. Ο χρόνος ασφάλισής τους στο Ι.Κ.Α. και στο Ι.Κ.Α./Τ.Ε.Α.Μ. συνυπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού αναγνωρίζεται ως χρόνος μετοχικής σχέσης στα Ταμεία Αλληλοβοηθείας χωρίς με καταβολή πρόσθετης κράτησης, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει για τα Ταμεία αυτά, για το χρονικό διάστημα της πενταετίας που υπηρετούσαν ως εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας, πλην των περιπτώσεων που για το ανωτέρω χρονικό διάστημα κατέβαλαν την ως άνω κράτηση υπέρ του οικείου Ταμείου τους. Σε αυτούς εφαρμόζονται αναλογικώς οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 11.

– Η παρ. 3 του άρθρου 15 του Ν.2936/2001 τροποποιείται από τότε που ίσχυσε ως εξής: «Οι εθελοντές και εθελόντριες του Ν. 1848/1989 (ΦΕΚ 112 Α), που έχουν καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις μετά την 1.1.1993, υπάγονται στην ασφάλιση του Δημοσίου και καθίστανται από την κατάταξή τους μέτοχοι των Μετοχικών Ταμείων και των υπ  αυτών Ειδικών Λογαριασμών Ταμείων Αλληλοβοηθείας των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, χωρίς την καταβολή καμιάς πρόσθετης κράτησης. Ο χρόνος ασφάλισής τους στο Ι.Κ.Α. και στο Ι.Κ.Α./Τ.Ε.Α.Μ. συνυπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου αναγνωρίζεται ως χρόνος μετοχικής σχέσης με τους Ειδικούς Λογαριασμούς των Μετοχικών Ταμείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων Ταμεία Αλληλοβοηθείας χωρίς με καταβολή πρόσθετης κράτησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία των αυτών Ταμείων, για το χρονικό διάστημα της πενταετίας που υπηρετούσαν ως Ε.Π.Υ. Σε αυτούς εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 11.».

– Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν.3865/2010 (Α’ 120) αντικαθίσταται από της ισχύος του ως εξής: «Οι ασφαλιστικές εισφορές για κύρια  σύνταξη (εργοδότη και ασφαλισμένου) που έχουν καταβληθεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ για το παραπάνω χρονικό διάστημα αποδίδονται στο Δημόσιο και στα Μετοχικά Ταμεία κατά περίπτωση, εντός εξαμήνου από την κοινοποίηση σε αυτά της σχετικής πράξης αναγνώρισης. Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που κατέβαλαν τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές για το ίδιο διάστημα, τόσο στα οικεία Μετοχικά Ταμεία και στους υπ΄ αυτά Ειδικούς Λογαριασμούς, όσο και στο Επικουρικό Ταμείο του Ι.Κ.Α./Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ., επιστρέφονται σε αυτά τα καταβληθέντα ποσά από τα Επικουρικά Ταμεία Ι.Κ.Α./Ε.Τ.Α.Μ. ή Ε.Τ.Ε.Α.Μ. Εάν τα ανωτέρω ποσά έχουν αποδοθεί, από το Ε.Τ.Α.Μ. ή το Ε.Τ.Ε.Α.Μ. στα οικεία Μετοχικά Ταμεία και τους υπ΄ αυτά Ειδικούς Λογαριασμούς, αποδίδονται στους ιδίους από τα Ταμεία αυτά, εντός τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση σε αυτά της σχετικής πράξης.».