Σας παρουσιάζουμε τα θέματα του επόμενου Δ.Σ. του Δήμου Ορεστιάδας

571

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο  67 του N. 3852/2010, στις 05.09.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.
 

Θέματα ημερήσιας διάταξης

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 132/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ορεστιάδας που αφορά τον προσδιορισμό του ενιαίου τέλους Καθαριότητας – Φωτισμού και του φόρου Ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2019.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 133/2018 απόφασης της Οικονομική Επιτροπής που αφορά τον επαναπροσδιορισμό του Δικαιώματος επί εμπορίας ποσίμων ιαματικών ή μη υδάτων.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ορεστιάδας στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης και Συμβουλευτικής ως συνδιοργανωτή με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και παραχώρηση για χρήση της αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου για την υλοποίηση του Προγράμματος.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

Έγκριση συνδιοργάνωσης από το Δήμο Ορεστιάδας και τον Ποδηλατικό Αθλητικό Σύλλογο Ν. Ορεστιάδας «ΡΗΣΟΣ» του Ποδηλατικού γύρου μνημείων Β. Έβρου στις 29-30.09.2018, έγκριση των δαπανών και εξειδίκευση της πίστωσης.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης για την επέκταση οδικού φωτισμού (ΣΑΤΑ).

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης       

Έγκριση εξειδίκευσης της δαπάνης για την συντήρηση σιντριβανιών του Δήμου Ορεστιάδας (ΣΑΤΑ).

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης       

Έγκριση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Βύσσας».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης          

Έγκριση εγκατάστασης προσωρινής κατασκευής για την επίλυση αναγκών του Δήμου στο ΟΤ 30 του οικισμού Πύργου.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης       

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών.   

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης       

Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας