Διεθνής διαγωνισμός πάνω από 1 εκατ. ευρώ προκηρύχθηκε από το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης για τη συντήρηση του

429

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 14/2018
ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ &
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΑΚΟΜΑ ΕΤΟΥΣ
(Κωδικός CPV: : 50710000-5)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ: 1.300.000€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ (ΗΤΟΙ 650.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ & 650.000,00€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ)
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΤΙΜΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕ ΑΔΑ: 6ΤΣ4690Ω3-Δ2Π ΑΡ.ΔΕΣΜ. : 1067/0