Δύο οι συνεδριάσεις στο Δήμο Αλεξανδρούπολης την Τρίτη 03/07/2018

697

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 03/07/2018 ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:30 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Τακτική Συνεδρίαση (19η), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα:

 1. Αιτήσεις-Ενημερώσειs.
 2. Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για τη διενέργεια ανοιχτού , ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας ¨Σίτιση Μουσικού Γυμνασίου-Λυκείου Αλεξανδρούπολης σχολικής περιόδου 2018 -2019¨(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 3. Λήψη Απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου για έγκριση εκμίσθωσης του κυλικείου εντός Κλειστού Κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με το άρθρο 192 του Ν. 3463/2006 και το Π.Δ. 270/81(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 4. Εκμίσθωση  έκτασης για εγκατάσταση  ψυχαγωγικών παιχνιδιών, κατά την ετήσια εμποροπανήγυρη της 14ης Σεπτεμβρίου 2018 της Δημοτικής Ενότητας Φερών'(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 5. Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2018¨(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)
 6. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο  ¨Κατασκευή Νηπιαγωγείου στον Αύλειο Χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου ¨(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)
 7. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο ¨Κατασκευή Λυκείου Φερών¨(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)
 8. Έγκριση Οριογραμμών για οριοθέτηση τμήματος ρέματος Υδατόρεμα ¨Ρεματάκι¨στον οικισμό Μεσημβρίας –Π.Ε. Έβρου¨(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)
 9. Ακύρωση της αριθ. 330/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ¨ Έγκριση διενέργειας προμήθειας “Προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκω픨(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)
 10. Έγκριση διενέργειας προμήθειας “Προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων” (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)
 11. Έγκριση δαπανών εκδηλώσεων στα πλαίσια των «Βηρείων 2018» (Εισηγ. κ. Γκότσης Ν.)
 12. Τροποποίηση-Συμπλήρωση της αριθ. 306/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ¨Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου¨ (Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

Καλούνται την ΤΡΙΤΗ 03/07/2018 και ώρα 14:00, στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με την παρ. 6 , του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010) , για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

1. Έγκριση – διάθεση πίστωσης, για την «Δαπάνη Ενοικίασης χημικών τουαλετών για την κατασκήνωση Μάκρης ».(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γεώργιος)

2. Καθορισμός όρων διακήρυξης για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 40.000τμ η οποία αποτελεί τμήμα του αριθ. 5368ε αγροτεμαχίου του αγρ/τος Φερών, που βρίσκεται στην περιοχή «Άσπρα Χώματα».(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γεώργιος)

3. Καθορισμός όρων διακήρυξης για εκμίσθωση έκτασης για εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιχνιδιών , κατά την ετήσια εμποροπανήγυρη της 14ης Σεπτεμβρίου 2018 της Δημοτικής Ενότητας Φερών». (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γεώργιος)

4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης , έγκριση του τρόπου εκτέλεσης με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για “ Προμήθεια εξειδικευμένης μπαταρίας για απινιδωτή Κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης “. (Εισηγ. κ. Βαταμίδης Ιωάννης)

5. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, έγκριση διάθεσης πίστωσης, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης με τη διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων» ( Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος )

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.