ΓΕΣ: Μεταθέσεις Έτους 2018. Τι πρέπει να γνωρίζετε και τι αλλάζει στη μοριοδότηση (Υπουργική Απόφαση)

3255

Κοινοποιήθηκε ή νέα Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) περί εξειδίκευσης των κριτηρίων και θεμάτων μεταθέσεων,  για το σχεδιασμό και υλοποίηση των Τακτικών μεταθέσεων για το έτος 2018.

Από την παραπάνω κανονιστική πράξη της ΥΑ, θα τροποποιηθεί ο αριθμός μορίων του συνόλου των στελεχών του ΣΞ, καθόσον στην παραμετροποίηση των κριτηρίων, προστέθηκε ο παράγοντας της επιχειρησιακής βαρύτητας και υπήρξε σειρά τροποποιήσεων στην όλη διαδικασία.

Οι κυριότερες αλλαγές που επέρχονται στη μοριοδότηση, καθώς και σε θέματα μεταθέσεων είναι οι ακόλουθες:
  Μοριοδοτούνται: 

  1.    Η επιχειρησιακή βαρύτητα των Μονάδων-Υπομονάδων-και λοιπές Υπηρεσίες. 
  2.    Η σειρά αποφοίτησης από τις Παραγωγικές Σχολές (ΣΣΕ,ΣΜΥ). 
  3.   Συνεχίζεται η μοριοδότηση με τα μόρια της Φρουράς, μετά την 3ετία, για τα στελέχη που δεν επιθυμούν παραμονή. 
  4.   Τροποποιείται η κατηγοριοποίηση και η μοριοδότηση αριθμού Φρουρών, εξωτερικού 
  5.   Εξειδικεύεται η μοριοδότηση για τα στελέχη Υγειονομικού, Οικονομικού και Μουσικού Σώματος.  

  Τα στελέχη από Φρουρά κατηγορίας 1, θα επιδιώκεται όπως μετατίθενται κατ’ αρχάς στον τόπο προτίμησής τους εφόσον συγκεντρώνουν τον απαραίτητο αριθμό μορίων.

Σε αντίθετη περίπτωση μετατίθενται στους επόμενους δηλωθέντες τόπους προτίμησής τους, εφόσον προβλέπεται αντίστοιχη θέση για το βαθμό και την ειδικότητά τους.   

Οι γυναίκες στελέχη που επιστρέφουν από άδεια κύησης – τοκετού ή ανατροφής τέκνου, τοποθετούνται στον τόπο προτίμησής τους, εάν υπάρχει κενή οργανική θέση, διαφορετικά  στην πλησιέστερη Φρουρά στην οποία υπάρχει κενή οργανική θέση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι μεταθέσεις θα κοινοποιούνται σε όλα τα στελέχη , τα οποία έχουν δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής, μετατιθέμενοι και μή.

Είναι δυνατή η συνυπηρέτηση υπό συνθήκες, στελέχους με πρόσωπο κυπριακής ιθαγένειας χωρίς επιμίσθιο.

Η ανανέωση μορίων για μετάθεση σε Δήμο άνω των 80 χλμ θα υπολογίζεται με βάση τη μετακίνηση και όχι την απόσταση, καθώς και όταν παρεμβάλλεται θαλάσσιος χώρος.

Το Απόρρητο Παράρτημα , το οποίο αφορά στην παραμετροποίηση των κριτηρίων , έχει αποσταλεί στις Μονάδες -Υπηρεσίες, προκειμένου τα στελέχη να λάβουν γνώση. Για περισσότερες πληροφορίες να απευθυνθείτε στο γραφείο προσωπικού της μονάδας σας.

Επισημαίνεται ότι στο ΓΕΣ θα λειτουργήσει Τμήμα Υποστήριξης, από 12 έως 16 Μαρ 2018, τηλ.: 3861 έως 3864, για την επίλυση αποριών σχετικά με τη μοριοδότηση και λοιπά θεμάτα μεταθέσεων.

Πηγή