Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σουφλίου

304

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 13η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2018,
ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 9.00 π.μ. , για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) :

1. Έγκριση Δαπανών Παγίας
2. Έγκριση Δαπανών Δήμου Σουφλίου
3. Έγκριση Διαγραφής Παραστατικών
4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 για » Υποστηρικτικές Ενέργειες Απορριμμάτων Δήμου Σουφλίου στα πλαίσια εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ.Μακεδονίας Θράκης – Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία » μεταξύ του Δήμου Σουφλίου & της ΔΙΑΜΑΘ ΑΑΕ.
5. Ακύρωση Δημοπρασίας & Επανακαθορισμός των Όρων Δημοπρασίας Αγροτεμαχίων Φυλακτού
6. Ανάθεση σε δικηγόρο για την παράσταση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης ( Υποβάθμιση Περιβάλλοντος στην Τοπική Κοινότητα Αγριάνης )
7. Ανάθεση σε δικηγόρο για την παράσταση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης ( Σύνταξη Υπομνήματος για κατάθεση αίτησης αναστολής )
8. Ανάθεση σε δικηγόρο για την παράσταση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης ( Σύνταξη Υπομνήματος για κατάθεση αίτησης αναστολής )
9. Ανάθεση σε δικηγόρο για την παράσταση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης ( Σύνταξη Υπομνήματος για κατάθεση αίτησης αναστολής )
10 Ανάθεση σε δικηγόρο για την παράσταση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης ( Σύνταξη Υπομνήματος για κατάθεση αίτησης αναστολής )
11. Ανάθεση σε δικηγόρο για την παράσταση στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αλεξανδρούπολης ( Ποινική Υπόθεση για Τέλεση Εμπρησμού)
12. Ανάθεση σε δικηγόρο για την υποβολή απολογητικού υπομνήματος ενώπιων της Αποκεντρωμένης Διοίκηση Μακεδονίας -Θράκης ( Ποινική Δικογραφία για Αμμοληψία)
13. Έγκριση Πρωτογενούς Αιτήματος & διάθεσης πίστωσης για » Δαπάνες Ελέγχου Καταλληλότητας Πόσιμου Νερού Έτους 2018»
14. Έγκριση Πρωτογενούς Αιτήματος & Διάθεση Πίστωσης από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 για την προμήθεια » Σανό για τα ΄Αλογα της Δ.Ε. Τυχερού »
15. Έγκριση Πρωτογενούς Αιτήματος & Διάθεση Πίστωσης από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 για την παροχή υπηρεσιών » Ασφάλιση Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων »
16. Έγκριση Πρωτογενούς Αιτήματος & Διάθεση Πίστωσης από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 για την προμήθεια «Ανταλλακτικά για Συντήρηση Φωτοτυπικών Μηχανημάτων »
17. Έγκριση Πρωτογενούς Αιτήματος & Διάθεση Πίστωσης από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 για την προμήθεια » Ειδών Σημαιοστολισμού »
18. Έγκριση Πρωτογενούς Αιτήματος & Διάθεση Πίστωσης από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 για » Προμήθεια Δάφνινων Στεφανιών »
19. Έγκριση Πρωτογενούς Αιτήματος & Διάθεση Πίστωσης από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 για την παροχή υπηρεσιών «Απολύμανσης Κτιρίων Δήμου & Μαθητικής Εστίας »
20 Έγκριση Πρωτογενούς Αιτήματος, Εκτέλεσης & Διάθεση Πίστωσης από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 για την προμήθεια «Προμήθεια Χημικού Υλικού Απολύμανσης Ύδατος ( Υποχλωριώδες Νάτριο ) ΔΕ ΤΥΧΕΡΟΥ »
21. Έγκριση Πρωτογενούς Αιτήματος, Εκτέλεσης & Διάθεση Πίστωσης από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 για την προμήθεια «Προμήθεια Χημικού Υλικού Απολύμανσης Ύδατος ( Υποχλωριώδες Νάτριο ) ΔΕ ΟΡΦΕΑ»
22. Έγκριση Πρωτογενούς Αιτήματος, Εκτέλεσης & Διάθεση Πίστωσης από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 για την προμήθεια «Προμήθεια Χημικού Υλικού Απολύμανσης Ύδατος ( Υποχλωριώδες Νάτριο ) ΔΕ ΣΟΥΦΛΙΟΥ»
23. Επανακαθορισμός όρων μίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου ( Λαγοτροφείο ) Δήμου Σουφλίου
24. Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης και Καθορισμός όρων για » Προμήθεια Καυσίμων Κίνησης – Θέρμανσης και Λιπαντικών, έτους 2018-2019 του Δήμου Σουφλίου και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού»