ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2018: Αυτή είναι η απόφαση του ΥΕΘΑ

1680

Αυτή είναι η απόφαση του ΥΕΘΑ για τα συμβούλια μεταθέσεων και τα κριτήρια σε όλους τους κλάδους των ΕΔ και δημοσιεύθηκε στο Διαύγεια

Εκδόθηκε η απόφαση του ΥΕΘΑ για τις μεταθέσεις του 2018, με τίτλο:

«Καθορισμός Συμβουλίων Μεταθέσεων των Κλάδων των Ενόπλων  Δυνάμεων. Εξειδίκευση των κριτηρίων και λοιπών θεμάτων που αφορούν στις τοποθετήσεις, τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις των αξιωματικών, ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων»

Οι προϋποθέσεις, οι περιορισμοί μεταθέσεων και η εξειδίκευση των κριτηρίων έχουν ως εξής:
α. Τα στελέχη καλύπτουν θέσεις που προβλέπονται από το βαθμό και την ειδικότητά τους, κατά τις διακρίσεις των άρθρων 2 και 3 του ν.3883/2010 σύμφωνα με τους ισχύοντες Πίνακες Οργάνωσης και Υλικού (ΠΟΥ) και τις εκάστοτε υπηρεσιακές απαιτήσεις.

Επιπλέον λαμβάνονται υπόψη η ιεραρχική δομή των Μονάδων-Υπηρεσιών των ΕΔ, η ειδικότητα, η εξειδίκευση, η ασφάλεια πτήσεων και εδάφους, καθώς και η κρισιμότητα στελέχωσης των Μονάδων-Υπηρεσιών.

β. Οι μεταθέσεις στελεχών από το βαθμό του Δεκανέα και αντιστοίχων μέχρι και Αντισυνταγματάρχη και αντιστοίχων διατάσσονται μετά τη συμπλήρωση διετούς τουλάχιστον συνεχούς υπηρέτησης των στελεχών αυτών σε μία (1) υπηρεσία, με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της παρούσας απόφασης.

Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η μετάθεση στελέχους και πριν τη συμπλήρωση διετούς συνεχούς υπηρέτησης σε μία (1) υπηρεσία, εφόσον το στέλεχος :

  • (1) Μετατίθεται σε θέση εξωτερικού ή στην Κύπρο ή για συμπλήρωση χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας.
  • (2) Υπηρετεί συνεχώς για χρονική περίοδο που υπερβαίνει τη διετία σε διαφορετικές υπηρεσίες που εδρεύουν στον ίδιο Δήμο ή στις Περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης.
  • (3) Μετατίθεται σε Μονάδα-Υπηρεσία που εδρεύει εντός του ιδίου Δήμου ή της ίδιας Περιφέρειας Αττικής ή Θεσσαλονίκης.

 

γ. Δε λογίζεται ως χρόνος παραμονής σε μία υπηρεσία ο χρόνος κατά τον οποίο το στέλεχος βρίσκεται σε άδεια κύησης-τοκετού, ανατροφής ή υιοθεσίας τέκνου, άδεια άνευ αποδοχών, μακρά αναρρωτική άδεια, άδεια λόγω εθελοντικής συμμετοχής σε ΜΚΟ καθώς και ο χρόνος κατά τον οποίο το στέλεχος αποσπάται ή διατίθεται σε Μονάδες – Υπηρεσίες εσωτερικού, σε Επιχειρήσεις Υποστηρίξεως Ειρήνης (ΕΥΕ) πλην αυτών που συμπεριλαμβάνονται σε Φρουρές Κατηγορίας «Ι» (για το Στρατό Ξηράς) ή για την παρακολούθηση εκπαίδευσης διάρκειας μεγαλύτερης των τριών (3) μηνών.

δ. Τα στελέχη που ολοκληρώνουν με μέριμνα της υπηρεσίας ειδικές εκπαιδεύσεις εσωτερικού ή εξωτερικού (φοίτηση σε Ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύματα, μεταπτυχιακά προγράμματα, εξειδικευμένες κατά Κλάδο εκπαιδεύσεις), καλύπτουν κατά προτεραιότητα μετά το πέρας της
εκπαίδευσής τους θέσεις αντίστοιχες του αντικειμένου εκπαίδευσής τους με σκοπό την αξιοποίηση των γνώσεων που απέκτησαν.

ε. Θέσεις για τις οποίες καθορίζεται ως απαραίτητο προσόν η γλωσσική επάρκεια συγκεκριμένου επιπέδου, στελεχώνονται από προσωπικό που κατέχει πιστοποιημένα το υπόψη προσόν, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 3.

Πηγή