Κλιματική αλλαγή: ταχύτερη μείωση των εκπομπών CO2

788

Το ΕΚ θα ψηφίσει την Τρίτη επί της νέας ευρωπαϊκής οδηγίας για την ταχύτερη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέσω του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της Ένωσης (Emissions Trading System).

Το σχέδιο οδηγίας, το οποίο έχει ήδη συμφωνηθεί ανεπισήμως με τους ευρωπαίους υπουργούς, θα επιταχύνει την ετήσια μείωση του αριθμού των διαθέσιμων προς δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπών. Θα διπλασιάσει επίσης την ικανότητα του αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς (ETS Market Stability Reserve) να απορροφά την περίσσεια δικαιωμάτων στην αγορά.

Δύο νέα ταμεία θα συσταθούν: το Ταμείου Εκσυγχρονισμού, το οποίο θα έχει στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών συστημάτων ορισμένων κρατών μελών με κατά κεφαλήν ΑΕΠ χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ και το Ταμείο Καινοτομίας που θα παρέχει οικονομική στήριξη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα και στα έργα καινοτομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Ιστορικό

Το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών θέτει ένα ανώτατο όριο επιτρεπόμενων εκπομπών για τους τομείς που καλύπτονται από το σύστημα. Εντός των ορίων αυτών, οι επιχειρήσεις λαμβάνουν ή αγοράζουν δικαιώματα εκπομπών, τα οποία μπορούν να εμπορεύονται μεταξύ τους ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Στις 15 Ιουλίου 2015, η Επιτροπή δημοσίευσε την πρότασή της για την τέταρτη φάση του συστήματος εμπορίας ρύπων.

Στόχος είναι η μείωση των συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της Ένωσης έως το 2030, τουλάχιστον κατά 40%, με ταυτόχρονη προστασία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας από τον κίνδυνο «διαρροής άνθρακα» (επιχειρήσεις με υψηλές εκπομπές ρύπων που μετακινούνται σε τρίτες χώρες με λιγότερο αυστηρά όρια), η προώθηση της καινοτομίας και ο εκσυγχρονισμός της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.