Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Διδυμοτείχου

545

Καλούνται τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 σε Τακτική Συνεδρίαση, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 1η Φεβρουαρίου 2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 7.30΄ µ.µ. στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, για θέµατα ηµερήσιας διάταξης, που έχουν ανάγκη επίλυσης:

– Ανακοινώσεις από την κ. Πρόεδρο
– Ανακοινώσεις από τον κ. ∆ήµαρχο
– Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από ∆ηµοτικούς Συµβούλους και Προέδρους ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α ∆ Ι Α Τ Α Ξ Η
Α/Α ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ
01 Αποδοχή επιχορηγήσεων – χρηµατοδοτήσεων και απόδοση στα Ν.Π.∆.∆. κ.Κελεσίδης
02 Έγκριση σχεδίων τευχών δηµοπράτησης για την πρόταση ένταξης στο Ε.Π.
«Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» της µελέτης: “Τοπικό Χωρικό
Σχέδιο (Τ.Χ.Σ.) ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου” κ.Τοπαλούδης
03 Αδελφοποίηση ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου µε το ∆ήµο Kazanlak Βουλγαρίας κ.Τοπαλούδης
04 Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των συµβάσεων παροχής υπηρεσίας των:
“1.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Υ.
2.∆ΑΠΑΝΗΣ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΓΚ/ΣΕΏΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
3.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΠΟ∆ΗΛΑΤΏΝ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ”
κ.Κελεσίδης
05 1η Αναµόρφωση Προϋπολογισµού οικ.έτους 2018 του Ν.Π.∆.∆. «Κέντρο Πολιτισµού Αθλητισµού Παιδείας Νεολαίας και Περιβάλλοντος» κ.Σίµογλου
06 Έγκριση εκτός έδρας µετακινήσεων αιρετών και διάθεση πίστωσης κ.Πρόεδρος