Συνεδριάζει ο Δήμος Ορεστιάδας

324

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο  67 του N. 3852/2010, στις 16.01.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.
 

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1.Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού  του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής ο Πρόεδρος του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. Αλέξανδρος Μπαρμπούδης

2.Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών, ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

3.Διόρθωση της παραγράφου β του άρθρου 7 των αποφάσεων 360/2017 & 362/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

4.Έγκριση οργάνωσης εκδηλώσεων Δήμου Ορεστιάδας ετών 2018 & 2019. 

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

5.Έγκριση επιχορήγησης του Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Μικρής Δοξιπάρας για το έτος 2018.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

6.Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες, περιοδικά, ηλεκτρονικά μέσα και σε δίκτυα καθώς και έγκριση πραγματοποίησης αυτών των συνδρομών.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

7.Καθορισμός του ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών. 

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

8.Έγκριση για την καταβολή εξόδων παράστασης στον πρόεδρο και στον αντιπρόεδρο Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρο 242 παρ. 1 Ν.3463/2006).

Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δ.Σ. Γεώργιος Καραγιάννης

9.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για συμμετοχή στην Επιτροπή Εκτίμησης Ζώων.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Χρήστος Ορμανλίδης

10.Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης       

11.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την γνωμοδότηση για την υπ’ αριθμ. 385/2017 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Θράκης που αφορά την υπ’ αριθμ. 194/24/31-3-2014 αγωγή της Κουλού Χρυσοβαλάντους κατά του Δήμου Ορεστιάδας.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

12.Έγκριση υποβολής πρότασης στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 3821/01.11.2017, κωδικό ΑΜΘ41 και Α/Α ΟΠΣ 2332, πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, με τίτλο «Τοπικό Χωρικό Σχέδιο (Τ.Χ.Σ.) Δήμου Ορεστιάδας».

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

13.Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 334/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

14.Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Βύσσας» (ΣΑΤΑ).

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης       

15.Έγκριση του πρακτικού ελέγχου επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του έργου: «Παρεμβάσεις στα νεκροταφεία των Δ.Ε. Τριγώνου, Βύσσας, Κυπρίνου του Δήμου» σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

16.Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Κατασκευή 4ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

17.Έγκριση παραιτήσεων από μισθώσεις αγροτεμαχίων.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

18.Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης.

Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δ.Σ. Γεώργιος Καραγιάννης